Mag-ulat ng Reklamo tungkol sa Pagpaparumi sa Hangin

Tumutugon at nagsisiyasat ang Air District sa lahat ng reklamo sa pagpaparumi sa hangin. Ang paglutas sa mga problema ng kalidad ng hangin ay ang isa sa mga may pinakamataas na prayoridad ng Air District. 

Ang mga reklamo sa kalidad ng hangin ay puwedeng iulat online o sa pamamagitan ng telepono. Papanatilihing kumpidensyal ng Air District ang personal na impormasyon ng nagrereklamo, gaya ng pangalan, address, at numero ng telepono, hanggang sa pinapahintulutan ng batas. Puwede ring piliin ng mga miyembro ng publiko na mag-ulat ng mga reklamo sa anonymous na paraan.

Kapag nag-uulat ng reklamo sa kalidad ng hangin, ibigay ang kahit gaano karaming impormasyon na posible. Ang pagbibigay ng mga detalyadong paglalarawan ng reklamo ay mas makakatulong sa inspektor ng Air District na makita ang pinagmumulan ng mga emisyon at matukoy ang mga alalahanin o paglabag sa mga regulasyon ng kalidad ng hangin. 

Mag-ulat ng reklamo sa kalidad ng hangin online o tumawag sa aming 24 na oras na toll-free na linya ng reklamo.

 • Mga Pangkalahatang Reklamo tungkol sa Pagpaparumi sa Hangin
  1-800-334-ODOR
  (1-800-334-6367)
   
  Mag-ulat ng reklamo tungkol sa mga amoy, usok, alikabok, o iba pang nagpaparumi ng hangin mula sa mga refinery, gasolinahan, asbesto, idling truck, locomotive at bus, bukas na pagsunog, at iba pang komersyal, manufacturing, at industriyal na pasilidad at pagpapatakbo.
   
   
 • Mga Reklamo tungkol sa Usok ng Kahoy
  1-877-4NO-BURN
  (1-877-466-2876)
   
  Mag-ulat ng reklamo tungkol sa usok mula sa indoor na device na nagsusunog ng kahoy, gaya ng mga fireplace at pugon.

  Ipinagbabawal ang pagsusunog ng kahoy kapag may bisa ang Alerto na Iligtas ang Hangin, sa buong taon. Matuto pa sa www.sparetheair.org.
   
   
 • Mga Reklamo sa Mga Umuusok na Sasakyan
  1-800-EXHAUST
  (1-800-394-2878)
   
  Mag-ulat ng reklamo tungkol sa labis na paglalabas mula sa mga kotse, truck, o bus.

  Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga programa kung saan posibleng kwalipikado ang iyong umuusok na sasakyan, tumawag sa 415-749-4795 o bisitahin ang Programang Muling Pagbili ng Sasakyan.
   
   
 

Nagbibigay ang Air District ng mga serbisyo sa pagsasalin ng wika para sa mga nagrereklamo na hindi English ang pangunahing wika. Available ang over-the-phone na pagsasaling wika sa mahigit 150 wika at puwede itong hilingin sa pamamagitan ng pagtawag sa linya ng Air District sa pangkalahatang reklamo sa 1-800-334-ODOR (1-800-334-6367) at pagsunod sa mga prompt, o sa pamamagitan ng pagtukoy ng gustong wika pagkatapos makonekta sa isang dispatcher.

Sundin ang kapaki-pakinabang na tip na ito kapag nag-uulat ng reklamo sa kalidad ng hangin. Makakatulong din ang pagsagot ng isang Log sa Mga Emisyon para maisadokumento ang mga obserbasyon, dahil posible itong maibahagi sa inspektor na tutulong sa pagsisiyasat.

Para matuto pa tungkol sa programa sa reklamo at proseso ng pagsisiyasat ng Air District, bisitahin ang web page ng Programa ng Reklamo sa Kalidad ng Hangin ng Air District.

Probisyon sa Accessibility at Laban sa Pandidiskrimina

Paminsan-minsan, posibleng makatanggap ang Air District ng reklamo sa kalidad ng hangin kung saan sinasabi ng nagrereklamo na naniniwala siya o ang ibang tao na itinanggi sa kanila ang ganap o patas na access sa programa o aktibidad ng Air District dahil sa isang pinoprotektahang katayuan, kasama ang mga tinutukoy sa Patakaran sa Accessibility at Hindi Pandidiskrimina ng Air District, na nagbabawal sa diskriminasyon sa batayan ng lahi, bansang pinagmulan, pagiging bahagi ng pangkat etniko, ninuno, relihiyon, edad, kasarian, sekswal na oryentasyon, pagkakakilanlan ng kasarian, ekspresyon ng kasarian, kulay, genetic na impormasyon, kundisyong medikal, o kapansanan sa pag-iisip o pisikal, at iba pang pinoprotektahang katayuan.

Ang staff ng Air District na makakatanggap at magsisiyasat sa nasabing reklamo ay dapat mag-abiso kaagad sa kanyang manager tungkol sa paratang, at dapat i-refer ng manager ang nagrereklamo sa Non-Discrimination Coordinator ng Air District.

 
Policy Questions?

Please address questions regarding the Non-Discrimination Policy to the Air District's Non-Discrimination Coordinator.

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati
BusinessOfficeServices@baaqmd.gov
Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022