Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Adyenda at mga Ulat ng Konseho sa Pagpapayo

Tingnan ang mga adyenda, katitikan, at pinal na ulat ng Konseho sa Pagpapayo.

2023 Advisory Council Agendas, Minutes & Media

Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Page Loading

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Pangangasiwa

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Nakatataas na Tagapagpaganap na Kalihim

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023