Tungkol sa Distrito ng Hangin

Pamumuno sa Distrito ng Hangin

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng mga pagpapatakbo nito, sinusuportahan ang misyon nito, at pinapatnubayan ang paraan nito sa pamamahala at pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa Bay Area.

Ang mga lider ng Distrito ng Hangin ay responsable para sa panlahat na mga tungkulin at aktibidad ng Distrito, kabilang ang pagbuo ng patakaran, pangangasiwa, pagpapatupad, pagbibigay ng permiso, pagbuo ng teknolohiya, pagpaplano, pagkakaloob ng mga gawad at impormasyon sa publiko.

Ang Distrito ng Hangin ay gumagamit ng isang progresibong paraan sa pagkontrol ng pagpaparumi sa hangin. Sa pagpapatibay ng makakatwirang plano sa kalidad ng hangin at paglalagay ng makakatwirang regulasyon (sensitibo sa mga epekto sa lipunan at ekonomiya), naiaakmang pagbibigay ng permiso, kapaki-pakinabang na tulong sa pagsunod, at proaktibong pagpapatupad, ang Distrito ay may isa sa pinakamatuguning mga programa sa hangin sa bansa.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Tagapagpaganap na Opisyal/APCO

Si Jack P. Broadbent ay naglilingkod bilang Punong Tagapagpaganap na Opisyal)Opisyal sa Pagkontrol ng Pagpaparumi sa Hangin, para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin). Sa katungkulang ito, si Mr. Broadbent ay responsable para sa pangangasiwa ng mga programa ng Distrito ng Hangin upang makamit at panatilihin ang malusog na kalidad ng hangin para s 7 milyong tao na naninirahan sa siyam na county ng San Francisco Bay Area ng California.

Si Mr. Broadbent ay sumama sa Distrito ng Hangin pagkatapos maglingkod ng higit sa dalawa at kalahating taon bilang Direktor ng Dibisyon ng Hangin sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S., Rehiyon IX. Sa katungkulang iyon, si Mr. Broadbent ay responsable sa pangangasiwa ng pagpapatupad ng Batas sa Malinis na Hangin gayon din ng mga programa sa panloob na kalidad ng hangin at radyasyon para sa rehiyon ng Pacific Southwest ng Estados Unidos. Bago maglingkod sa EPA, si Mr. Broadbent ay nagtrabaho para sa Distrito sa Pamahahala ng Kalidad ng Hangin ng South Coast bilang isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal, Direktor ng Pagpaplano at ibang mga nakatataas na katungkulan ng pamamahala. Habang nasa Distrito ng South Coast, si Mr. Broadbent ay nangasiwa ng pagbuo ng maraming landmark na programa na nakatuon sa malalaking pagpapabuti sa kalidad ng hangin sa rehiyon ng Los Angeles.

Si Mr. Broadbent ay may karanasan din sa pribadong industriya. Sa mga taon ng 1980s, si Mr. Broadbent ay naglingkod bilang Tagapamahala ng Mga Programang Pangkapaligiran ng Korporasyon para sa pinakamalaking tagapag-empleyo sa California: Hughes Aircraft Company.

Si Mr. Broadbent ay may digring Master sa Pangangasiwa ng Kapaligiran at isang digring Batsilyer ng Agham sa Agham na Pangkapaligiran—pare mula sa University of California sa Riverside.

Brian C. Bunger

District Counsel

Brian C. Bunger is the District Counsel for the Air District. As the Air District’s chief legal officer, Mr. Bunger is the principal manager for all legal affairs of the agency, including litigation, legal aspects of enforcement actions pursued by the Air District, contracts review and negotiations, providing counseling on regulatory and administrative law issues, and acting as Counsel to the Air District’s Executive Officer, Board of Directors, and Advisory Council.

Mr. Bunger joined the Air District in 2000 as the agency’s Senior Assistant Counsel and was appointed its District Counsel by the Board of Directors in 2002. Mr. Bunger is also General Counsel and a Member of the Board of Directors of the Bay Area Clean Air Foundation, and a Member of the Board of Directors of the Air and Waste Management Association. From Fall 2004 through 2006, Mr. Bunger was the Chair of the Attorneys’ Committee of the California Air Pollution Control Officers Association.

Prior to joining the Air District, Mr. Bunger was in private practice in San Francisco, handling a broad range of environmental counseling and litigation matters.

Mr. Bunger holds a Bachelor of Arts, with High Honors, from the University of California, Berkeley, and a Juris Doctorate from the University of California, Hastings College of the Law. Mr. Bunger has been a member of the California Bar since 1989.

Wayne Kino

Deputy Air Pollution Control Officer – Operations

Wayne Kino serves as a Deputy Air Pollution Control Officer and oversees the operations programs at the Air District, including the Compliance and Enforcement Division, the Meteorology and Measurements Division, and the Communications Office.

Mr. Kino has been with the Air District for more than 30 years. Mr. Kino started his career with the Air District as an Inspector and worked his way up by serving in the Field Engineering Section, the Rule Development Office, and as a Manager in the Compliance and Enforcement Division before taking on this most recent role. During his time at the Air District, Mr. Kino has led the Compliance and Enforcement Division through the development and implementation of enhanced enforcement policies, procedures, and programs. He has substantial experience and skill in air pollution regulation. Before coming to the Air District, Mr. Kino worked for the US Park Service at Sequoia and Kings Canyon National Park and at the Chevron Richmond Refinery. Mr. Kino earned a Bachelor’s Degree in Forestry from UC Berkeley.

Damian BreenDamian Breen

Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin

Si Mr. Breen ay kasalukuyang namumuno sa Seksiyon ng mga Estratehikong Inobasyon ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area.  Ang seksiyong ito ay nagsasagawa ng Mga programang insentibo ng Distrito ng Hangin; at binubuo at sinusuportahan ang mga sistema ng teknolohiya ng mga datos at permiso ng Distrito ng Hangin upang mabawasan ang pamparumi ayon sa pamantayan at mga emisyon ng gas ng greenhouse. 

Si Mr. Breen ay dating naglingkod bilang Direktor ng Dibisyon ng Mga Estratehikong Insentibo kung saan siya ay nangasiwa ng mga programang gawad na inaasinta ng Distrito ng Hangin upang mabawasan ang diesel ba particulate at panganib sa kalusugan sa Port of Oakland.  Siya ay nagtrabaho rin nang 10 taon sa Dibisyon ng Pagsunod at Pagpapatupad ng Distrito ng Hangin at dati para sa Home Savings of America Bank at iba't ibang kompanya ng pagpapayong pangkapaligiran sa Estados Unidos at Europa. 

Si Mr. Breen ay maraming kaalaman sa pambansa, pandaigdig at pang-California na mga regulasyon na nauukol sa basurang tubig, mapanganib na mga materyal at pagpaparumi sa hangin.   Siya ay may digring Batsilyer ng Agham sa heolohiya mula sa National University of Ireland at isang gradwadong diploma sa Pagtasa at Pagkontrol ng Polusyon mula sa Irish Institute for Technology.

Greg Nudd

Deputy Air Pollution Control Officer – Policy

Greg Nudd serves as a Deputy Air Pollution Control Officer and oversees the public policy programs at the Air District, including the Strategic Rules and Policy Office, the Planning and Climate Protection Division, the Public Health Office, and the Community Protection Office.

Mr. Nudd most recently served as the Rules and Strategic Policy Officer for the Air District. Prior to this appointment, he was the Rule Development Manager for three years. Mr. Nudd previously worked as an environmental engineer at US EPA Region 9 for five years, where he reviewed State Implementation Plans and developed Federal Implementation Plans. Mr. Nudd began his career at the Texas Commission on Environmental Quality, starting as a permit engineer specializing in combustion sources. He worked at TCEQ for 16 years in a variety of engineering, management, and information technology positions. Mr. Nudd earned Bachelor’s and Master’s Degrees in Mechanical Engineering from the University of Texas at Austin where he specialized in Energy Studies. He holds a Professional Engineering license in the State of Texas.

Jeff McKayJeffrey McKay

Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin

Si Jeff MCkay ay isang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal para sa Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area. Si Dr. McKay ay sumama sa Distrito ng Hangin noong 2003 kung saan ang kanyang naunang mga responsibilidad ay kabilang ang Pananalapi, Pangangasiwa, at mga Serbisyong Impormasyon.

Bago sumama sa Distrito ng Hangin, si Dr. McKay ay humawak ng iba't ibang mga katungkulan ng pamamahala kabilang ang sa HMT Technology kung saan siya ay Punong Opisyal sa Impormasyon at sa IBM kung saan siya ay tagapamahala.

Si Dr. McKay ay may Ph.D. sa Applied Physics mula sa Yale University.

Rex Sanders

Chief Administrative Officer

Rex Sanders serves as the Chief Administrative Officer and oversees the administrative infrastructure and administrative policy programs at the Air District, including the Human Resources Office, the Information Technology Office, and the Administrative Resources Division, which consists of the Facility Office, the Diversity, Equity and Inclusion Office, and the Executive Office.

Mr. Sanders has been with the Air District for 11 years. He started his career with the Air District serving as a Human Resources Analyst and has worked his way up by serving as Human Resources Manager, the Manager of Executive Operations, the Director of Administrative Resources, Human Resources Officer, the Equal Employment Opportunity Officer, the Safety Officer and the Non-Discrimination Coordinator.

Mr. Sanders has led the Administrative Resources Division through numerous human resources and administrative policy and service enhancements. Prior to coming to the Air District, Mr. Sanders served in the non-profit sector administering human resources for the San Francisco Bar Association and the International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Mr. Sanders holds a Bachelor’s Degree in Mass Communications from UC Berkeley.

Contact Us


(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2015