Tungkol sa Distrito ng Hangin

Pundasyon sa Malinis na Hangin ng Bay Area

Humanap ng impormasyon tungkol sa Pundasyon sa Malinis na Hangin ng Bay Area at sa pinansiyal, pampangasiwaan, at panlahat na suporta sa programa na ipinagkakaloob nito sa Distrito ng Hangin.

Ang Lupon ng mga Direktor ay lumikha ng di-nagtutubong Pundasyon sa Malinis na Hangin ng Bay Area noong 2008 upang suportahan ang misyon ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga programa na nagbabawas ng mga emisyon at nagtuturo sa miyembro ng komunidad tungkol sa kalidad ng hangin sa Bay Area.

Mga Pinakahuling Proyekto

Proyekto ng Lungsod na Paglalagay ng CarShare Plug-in Electric Hybrid Vehicle (PHEV)

Ang proyekto ay matagumpay na nagbago ng 10 haybrid na sasakyan patungo sa haybrid na elektrik na mga sasakyan, sinubok ang mga sasakyang ito sa isang serbisyong pagbahagi ng kotse, at iniulat ang mga resulta ng proyekto sa isang Puting Papel.

Ang proyekto ay pinopondohan ng isang gawad mula sa Pondo ng Pakikipag-ayos para sa Reformulated Gasoline (RFG). Nilikha bilang resulta ng isang antitrust na hablang aksiyon ng uri, ang layunin ng Pondo ay magkamit ng mga benepisyo ng malinis na hangin at pagiging episyente sa gatong para sa mga mamimili ng California. Ang karagdagang pagpopondo ay ipinagkakaloob ng Pundasyon sa Malinis na Hangin ng Bay Area at ng Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area.

Ang isang patnubay sa mga aral na natutuhan at mga pinakamahusay na gawain ay inilathala noong ika-5 ng Setyembre, 2014, at makukuha online.

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2015