Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District is issuing an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Monday, July 6. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out East of Morgan Hill and air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Lupon ng mga Direktor

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Ang Lupon ng mga Direktor ay nangangasiwa ng Distrito ng Hangin habang ito ay bumubuo ng mga patakaran, plano, tuntunin, permiso, pagpapatupad, pakikipag-ugnayan at gawad na mga programa upang protektahan ang Kalidad ng Hangin, Pampublikong Kalusugan at Pandaigdig na Klima.

Ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay binubuo ng 22 lokal na inihalal na kinatawan mula sa 9 na county ng Bay Area. Ang populasyon ng bawat county ay nagpapasiya ng bilang ng mga kinatawan sa lupon, gaya ng mga sumusunod:

  • Marin, Napa, at Solano: 1 kinatawan sa bawat isa
  • Sonoma at San Mateo: 2 kinatawan sa bawat isa
  • San Francisco: 3 kinatawan
  • Alameda, Contra Costa, at Santa Clara: 4 na kinatawan sa bawat isa

Ang Lupon ay may 8 nakatayong komite na tumutulong sa Distrito sa misyon nito na pabutihin ang kalidad ng hangin, protektahan ang pampublikong kalusugan at pandaigdig na klima.

Ang mga tuntunin at mga regulasyon ay pinagtitibay ng isang mayoriya ng Lupon, na may mga pampublikong pagdinig na iniaatas bago baguhin o pagtibayin ang mga tuntunin.

Ang mga katanungan o komento sa Lupon ay maaaring ipadala sa Klerk ng mga Lupon. Upang masiguro na ang iyong mensahe ay ihaharap sa susunod na pulong ng Lupon, siguruhin na ipadala ito 24 na oras bago magsimula ang pulong.

Mga Miyembro

Contact Us

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Huling Isinapanahon: 11/8/2016