Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Kagawaran

Ang mga kagawaran ng Distrito ng Hangin ay may nakabalangkas upang lumikha ng isang matugunin, naiaakma, at masusing kayarian upang magkamit ng malinis na hangin. Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga kagawaran ng Distrito: Pangangasiwa, mga Komunikasyon, Paglahok ng Komunidad, Pagsunod at Pagpapatupad, Inhinyeriya, Mga Serbisyong Impormasyon, Pambatas, Pagpaplano at Pananaliksik, Mga Estratehikong Insentibo, at Mga Serbisyong Teknikal.

Mga Tagapagpaganap at Pampangasiwaan na Tagatulong

Ang kagawaran na Tagapagpaganap at Pampangasiwaan na Tagatulong ay nagkakaloob ng mga serbisyong negosyo, pasilidad, pananalapi, at human resources sa Distrito ng Hangin gayon din ng mga serbisyong suporta sa pamamahala ng tagapagpaganap, Lupon ng mga Direktor, Konseho sa Pagpapayo at Lupon ng Pagdinig. Ang pangkat na ito ay namamahala ng mga kontrata, fleet, mga relasyon sa paggawa, pasahod, pagsasanay, mga suplay at paghahanda at pagsasagawa ng mga pulong ng lupon.

Mga Komunikasyon

Ang seksiyon ng mga Komunikasyon ay gumagawa ng impormasyon tungkol sa mga programa ng Distrito ng Hangin na makukuha ng publiko at media. Ito ay namamahala ng mga programang pakikipag-ugnayan tulad ng Iligtas ang Hangin at 1-800-EXHAUST. Ang seksiyon ay naglalathala ng Air Currents newsletter at ibang mga publikasyon para sa pangkalahatang publiko, at nangangasiwa ng pag-aanunsiyo at mga relasyon sa publiko.

Pagsunod at Pagpapatupad

Ang Dibisyon ng Pagsunod at Pagpapatupad ay tumutulong sa mga kompanya na sumunod sa mga tuntunin at regulasyon ng kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pag-aalay ng edukasyon, patnubay, at tulong na teknikal. Ang mga tauhan sa inspeksiyon ng Dibisyon ng Pagsunod at Pagpapatupad ay tumitiyak na ang mga kompanya ay sumusunod sa mga regulasyon at tumutugon sa mga reklamo. Kapag ang mga kompanya ay hindi nakakatugon sa mga iniaatas na kalidad ng hangin, ang dibisyon ay gumagawa ng aksiyon na angkop sa paglabag.

Inhinyeriya

Ang Dibisyon ng Inhinyeriya ay nag-iisyu ng mga permiso sa kalidad ng hangin para sa kagamitan na naglalabas ng mga pamparumi sa Distrito ng Hangin. Ang Dibisyon ng Inhinyeriya ay tumutulong sa mga negosyo, mga kapisanan sa hanapbuhay, mga ahensiya, mga grupong pangkapaligiran, at mga miyembro ng komunidad sa mga katanungan at isyung may kaugnayan sa pagbibigay ng permiso at pagsunod.

Mga Serbisyong Impormasyon

Ang Dibisyon ng mga Serbisyong Impormasyon ay namamahala at sumusuporta sa mga pangangailangan sa teknolohiya ng Impormasyon ng Distrito ng Hangin, kabilang ang lahat ng mga pagpapatakbo ng teknolohiya, impra-istruktura, at mga sistema ng datos.

Pambatas

Ang Dibisyong Pambatas ay nagbibigay ng payong pambatas at pagkatawan sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin, sa Lupon ng mga Direktor, sa mga Komite ng Lupon, sa Tagapagpaganap na Opisyal, at sa Konseho ng Pagpapayo. Ang Dibisyong Pambatas ay kumakatawan din sa Distrito ng Hangin sa paghahabla at sa mga bagay na inihaharap sa Lupon ng Pagdinig. Sa ilang mga kaso, ang Dibisyong Pambatas ay namamahala ng tagalabas na abugado na kumakatawan sa Distrito ng Hangin.

Pagpaplano at Proteksiyon ng Klima

Ang Dibisyon sa Pagpaplano at Proteksiyon ng Klima ay bumibilang at nagsusuri ng mga pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin at mga gas ng greenhouse, naghahanda ng mga plano upang tugunan ang mga pamantayan sa kalidad ng hangin, tumutukoy at nagpapagaan sa lokal na mga epekto ng pagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng Programang Pagtaya ng Panganib ng Hangin sa Komunidad (Community Air Risk Evaluation, CARE), at tumutulong sa mga lungsod at county sa mga lokal na programa sa kalidad ng hangin at klima kabilang ang Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California (California Envionmental Quality Act, CEQA). Ang Dibisyon ng Pagpaplano at Proteksiyon ng Klima ay nag-uugnay ng pagsasama ng proteksiyon ng klima sa mga planong pangkalusugan at programa sa kalidad ng hangin ng Distrito ng hangin.

Mga Estratehikong Insentibo

Ang Dibisyon ng Mga Estratehikong Insentibo ay nag-aalay ng mga pinansiyal na insentibo para sa mga proyektong nagpapabuti ng kalidad ng hangin, nagbabawas ng mga epekto sa kalusugan ng kalidad ng hangin, at nagpoprotekta sa pandaigdig na klima. Ang Dibisyon ng Mga Estratehikong Insentibo ay nagpopokus sa pagbawas sa mga pamantayang tagapagparumi at mga gas ng greenhouse sa pamamagitan ng mga gumagalaw na pinanggagalingan at may mababa o walang emisyon na mga proyektong transportasyon. Ang Dibisyon ng Mga Estratehikong Insentibo ay nangangasiwa ng humigit-kumulang na 1,000 proyekto na pinopondohan ng pang-estado, pederal, at lokal na mga tagatulong bawat taon.

Meteorolohiya, Pagsukat at mga Tuntunin

Itong Dibisyon ng Meteorolohiya, Pagsukat at mga Tuntunin ay sumusubaybay at nagsusuri sa kalidad ng hangin sa buong Bay Area, kabilang ang pagsubaybay ng mga pagpapatakbo sa mga pasilidad na pang-industriya. Ang Dibisyon ng Meteorolohiya, Pagsukat at mga Tuntunin ay humuhula rin ng panrehiyon at lokal na kalidad ng hangin batay sa 33 istasyon nito ng pagsubaybay at mga meteorolohikal na pagsukat. Bilang karagdagan, ito ay bumubuo at nagbabago ng mga tuntunin ng Distrito ng Hangin upang magkaloob ng mga pagbawas ng emisyon upang matugunan ang mga hangarin sa kalidad ng hangin at klima.

Paglahok ng Komunidad

Ang seksiyon sa Paglahok ng Komunidad ay nagpapatupad ng Plano sa Partisipasyon ng Publiko ng Distrito ng Hangin. Ito ay nagpapadali ng mga pulong ng komunidad, at nag-uugnay ng lokal na pagpapabuti ng hangin Mga Pangkat ng Tagatulong sa Iligtas ang Hangin at mga gawain sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan. Ang Seksiyon sa Paglahok ng Komunidad ay bumubuo ng isang Konseho ng Komunidad at isang Community Mga Programang Gawad sa Komunidad. Ang seksiyon sa Paglahok ng Komunidad ay humaharap sa publiko, mga negosyo at lokal na gobyerno habang ang Distrito ng Hangin ay nagtatrabaho upang protektahan ang pampublikong kalusugan, pabutihin ang kalidad ng hangin at protektahan ang pandaigdig na klima.

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2015