Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Tuntunin at mga Porma ng Lupon ng Pagdinig

Alamin ang tungkol sa mga tuntunin ng Lupon ng Pagdinig, mag-aplay para sa pagkakaiba o pang-emerhensiyang pagkakaiba, o humiling ng pagtalikdan sa fee dahil sa paghihirap.

Mga Tuntunin

Sumangguni sa kasalukuyang mga tuntunin sa Pagdinig ng Lupon kapag nag-aaplay para sa mga pagkakaiba, paghaharap ng mga apela, at pagkuha ng kaalaman tungkol sa mga pamamaraan at patakaran ng Lupon ng Pagdinig. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga tuntunin ng Lupon ng Pagdinig, mangyaring tingnan ang mga iniaatas para sa pag-isyu ng pagkakaiba.

Mga Porma

Mag-aplay para sa pagkakaiba o pang-emerhensiyang pagkakaiba, o humiling ng pagtalikdan sa fee dahil sa paghihirap gamit ang mga pormang nasa ibaba. Kontakin ang Klerk ng mga Lupon kung kailangang mag-aplay para sa isang pang-emerhensiyang pagkakaiba.

Mga Porma ng Lupon ng mga Direktor

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
Spare the Air Status

Last Updated: 9/15/2017