Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Benepisyo at mga Tagatulong

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng maraming benepisyo sa mga empleyado nito. Hanapin ang mga buod ng mga benepisyong ito at mga karagdagang tagatulong sa ibaba.

Mga Benepisyo ng Empleyado

Ang mga empleyado ay tumatanggap ng panggastos upang bayaran ang iba't ibang uri ng seguro, kabilang ang para sa kalusugan, ngipin, at paningin. Ang panggastos ay nag-iiba depende sa kategorya ng empleyado. Ang mga buod ng benepisyo ay makukuha ng mga kompidensiyal na empleyado, mga namamahalang empleyado, at mga kinakatawang empleyado.

Ang California Public Employees Retirement System (CalPERS) ay nagkakaloob ng mga benepisyo sa pagreretiro para sa mga empleyado ng Distrito. Ang Distrito ay nagbabayad ng kontribusyon ng tagapag-empleyo at isang bahagi ng kontribusyon ng empleyado.

Ang ibang mga benepisyo ng empleyado ay kabilang ang isang tulong sa paghahatid, pagbabayad sa edukasyon, bakasyon at hindi pagtatrabaho dahil sa sakit, at mga piyesta opisyal.

Mga Tagatulong

Ang mga pangunahing tagapagkaloob para sa mga benepisyo ng empleyado ng Distrito ay nakalista sa ibaba.

Anthem Blue Cross
(877) 737-7776

Blue Shield
(800) 334-5847

California Public Employees Retirement System (CalPERS)
(888) 225-7377

CalPERS 457 Deferred Compensation
(800) 260-0659

Delta Dental
(800) 765-6003

Employee Benefit Specialists
(925) 460-3910

Hartford 457 Deferred Compensation
(800) 528-9009

ING
(800) 537-5024

Kaiser Permanente
(800) 464-4000

Magellan Behavioral Health
(800) 523-5668

Verisight
(888) 401-5629

Vision Service Plan
(800) 765-6003

Mga Kaugnay na Link

Kalendaryo ng Human Resources

Memorandum ng Pagkakaunawaan

Kodigo sa Pangangasiwa

Contact Us

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016