Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Kumuha ng kaalaman tungkol sa Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi (mga RFP) at mga Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo (mga RFQ) ng Distrito ng Hangin, at tingnan ang mga kahilingan na bukas para sa pag-aalok.

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Ang mga RFP at mga RFQ ay nagpapahayag na ang proyekto ng Distrito ng Tubig ay bukas para sa alok. Ang kahilingan ay naglalarawan ng trabahong gustong kumpletuhin ng Distrito ng Hangin at nagbabalangkas ng proseso para sa pagsusumite ng mungkahi, mga kumplikasyon o pagbibigay ng presyo upang gawin ang trabaho.

Mga RFP

Ang mga RFP ay may pangkaraniwang anyo para sa pagsagot, at alinmang kompanya ay karapat-dapat magsumite ng mungkahi. Ang mga mungkahi ay dapat sumunod sa mahihigpit na panuntunan na nakalagay sa RFP. Ang mga panuntunang ito ay kabilang ang ispesipikong impormasyon na dapat taglayin ng mga mungkahi, ang anyo kung saan dapat ipaloob ito, ang huling araw para sa mga katanungan, at ang huling araw para sa mga pagsusumite. Ang mga RFP ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa tagal ng kontrata, ang pinakamataas (Hindi Dapat Humigit, o NTE) na halaga, at ang buong saklaw ng trabaho.

Mga RFQ

Ang mga RFQ ay mga Kahilingan para sa mga Pagbibigay ng Presyo o Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon. Ang mga RFQ ay nagkakaloob ng isang pangkaraniwang proseso para sa pag-iimbita ng alinmang kompanya upang mag-alok sa ispesipikong mga produkto na hinahanap ng Distrito upang bilhin o magkaloob ng mga kuwalipikasyon para sa mga pangkaraniwang serbisyo.

Bukas na mga RFP at RFQ

Kontakin ang kung may mga tanong tungkol sa katayuan ng isang Bukas na RFP.

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosesTable Mobile Only Column
2022-018Grants Management System9/15/2022N/A10/7/2022
2022-018
Subject:
Grants Management System
Open:
9/15/2022
Updated:
N/A
Closes:
10/7/2022
Documents:
RFI 2022-018 Grants Management System
 

Documents

RFI 2022-018 Grants Management System

2022-016Photography Services8/24/2022N/A9/21/2022
2022-016
Subject:
Photography Services
Open:
8/24/2022
Updated:
N/A
Closes:
9/21/2022
Documents:
RFQ 2022-016 Photography Services
 

Documents

RFQ 2022-016 Photography Services

2022-014Facilitation & Meeting Coordination for the Bay Area Electric Vehicle Coordinating Council7/28/20229/6/20229/26/2022
2022-014
Subject:
Facilitation & Meeting Coordination for the Bay Area Electric Vehicle Coordinating Council
Open:
7/28/2022
Updated:
9/6/2022
Closes:
9/26/2022
 
2022-008 Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program4/21/20229/8/202212/31/2022
2022-008
Subject:
Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program
Open:
4/21/2022
Updated:
9/8/2022
Closes:
12/31/2022
Documents:
 
 

Kung gusto mong bigyan ng paunawa tungkol sa bukas na mga RFP/RFQ, mangyaring magpadala ng email na may "RFP/RFQ Bidder List" sa linya ng paksa at ikaw ay bibigyan ng paunawa kapag may mga bagong kahilingan na inilagay.

Mga Serbisyo ng Opisina ng Gawain

Contact Us

Business Services

BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016