Asbestos

Alamin ang tungkol sa Programang Demolisyon/Renobasyon na Kaugnay ng Asbestos ng Distrito ng Hangin at humanap ng mga porma ng paunawa, mga sagot sa madalas itanong, mga payo sa pagsunod, at iba pa.

Ang asbestos ay isang likas na nangyayaring mineral na madalas na ginagamit sa mga materyal sa pagtatayo at konstruksiyon. Dahil ang asbestos ay napatunayang nagdudulot ng seryoso at nakamamatay na mga sakit, ito ay mahigpit na pinangangasiwaan sa paggamit nito bilang isang materyal sa pagtatayo at kung saan likas na nangyayari ito.

Programang Demolisyon/Renobasyon na Kaugnay ng Asbestos

Ang Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng demolisyon at renobasyon ng mga gusali at istruktura na maaaring nagtataglay ng asbestos, at ng pagmanupaktura ng mga materyal na kilalang nagtataglay ng asbestos.

Ang Distrito ng Hangin ay dapat bigyan ng paunawa nang hindi kukulangin sa 10 araw ng trabaho bago:

  • Anumang renobasyon na kaugnay ang pagtanggal ng 100 sq. ft. o higit, 100 linear ft. o higit, o 35 cubic feet o higit ng asbestos.
  • Bawat demolisyon anuman ang nilalamang asbestos.

Para sa mga pantahanang gusali ng apat o mas kaunting yunit na tirahan, maaari mong bigyan ng paunawa ang Distrito ng Hangin 72 oras na mas maaga na may pagbabayad ng karagdagang fee.

Ang mga regulasyon ng Distrito ng Hangin ay dapat na laging sundin kapag nagtatanggal ng asbestos o gumigiba ng mga gusali.

Mga Pagbabayad

Ang Distrito ng Hangin ay tumatanggap ngayon ng online na mga pagbabayad para sa renobasyon na kaugnay ng asbestos at mga fee sa demolisyon. Ang mga porma ng kard ng kredito ay hindi na tatanggapin para sa mga fee sa asbestos. Ang mga online na pagbabayad ay matatanggap na rin para sa mga fee sa bukas na pagsunog. Ang mga pagbabayad ay magagawa sa pamamagitan ng isang pangunahing kard ng kredito, kard ng debito o pre-paid na kard ng debito, kabilang ang MasterCard, Visa, American Express, at Discover.

Tala: Dapat mo pa ring ipadala ang iyong porma ng paunawa ng renobasyon o demolisyon na kaugnay ng asbestos sa pamamagitan ng fax sa (415-749-4658) o sa pamamagitan ng koreo sa opisina ng Distrito (939 Ellis St, San Francisco, CA 94109, ATT: Asbestos Technicians).

Mga Fee sa Renobasyon/Demolisyon na Kaugnay ng Asbestos Gumawa ng Pagbabayad 

Mga Tagatulong

Nasa ibaba ang mga porma ng paunawa at pagbabayad na kaugnay ng asbestos, mga madalas itanong, mga payo sa pagsunod, at impormasyon tungkol sa regulasyon.

Online Asbestos Notification System
 Login 

Resources

Below are asbestos notification and payment forms, frequently asked questions, compliance tips, and regulation information.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/14/2023