Katayuan na Bukas na Pagsunog

Alamin kung paano at kailan ipinahihintulot ng bukas na pagsunog sa Bay Area, tinatanggap ng mga uri ng pagsunog, at ang proseso para sa pagbibigay ng paunawa ng Distrito ng Hangin.

Ang pagtatapon ng basurang materyal sa isang bukas, panlabas na apoy ay maaaring maging malaking pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin. Ang usok mula sa bukas na pagsunog ay nagtataglay ng mga pinong partikulo, mga nakapipinsalang gas, at ibang nakalalasong mga byproduct na maaaring malanghap nang malalim patungo sa mga baga. Ang pagkahantad sa mga pamparuming ito ay iniuugnay sa mga problema sa baga at puso, hika, at sa ilang kaso, maagang pagkamatay. Ang mga unang-unang nanganganib ay kabilang ang mga bata, nakatatandang nasa hustong gulang, at mga taong may tuloy-tuloy na mga problema sa baga.

Ipinahihintulot na Pagsunog

Upang bawasan ang mga nakapipinsalang epekto ng usok sa pampublikong kalusugan, ang bukas na pagsunog ay ipinagbabawal sa loob ng mga hangganan ng Distrito ng Hangin, maliban sa 17 uri ng pagsunog na nilinaw ng Regulasyon sa Bukas na Pagsunog.

Ang bawat ipinahihintulot na uri ng pagsunog ay ipinahihintulot lamang sa isang ispesipikong panahon ng taon (kilala rin bilang nagpapahintulot na panahon ng pagsunog), na maaaring palawigin ng Distrito ng Hangin sa ilang kaso. Anumang iminumungkahing pagsunog ay maaari ring takdaan ng lokal na bumbero o ibang mga ahensiya.

Paunawa at Fee

Ang Distrito ng Hangin ay dapat bigyan ng paunawa ng lahat ng bukas na pagsunog sa pamamagitan ng mga porma ng paunawa na nasa talahanayan sa ibaba. Ang mga ipinakoreong paunawa ay dapat magkaroon ng tatak-pangkoreo nang hindi kukulangin sa limang araw ng kalendaryo bago ang pagsunog. Ang mga paunawa sa pagsasanay sa sunog ng istruktura ay dapat magkaroon ng tatak-pangkoreo nang hindi kukulangin sa 10 araw ng trabaho bago ang pagsunog.

Ang ilang rehiyon ng CAL FIRE ay nag-aatas ng permiso sa pagsunog at inspeksiyon ng bunton ng pagsunog bago ang bukas na pagsunog. Kontakin ang iyong lokal na rehiyon ng CAL FIRE para sa karagdagang impormasyon.

Ang mga fee sa bukas na pagsunog ay maaaring bayaran online: 

Mga Fee sa Bukas na Pagsunog

 Gumawa ng Pagbabayad 

 

Mga Fee sa Bukas na Pagsunog

Itinagubilin, Latian, Stubble, Paggawa ng Pelikula at mga Apoy para sa Pampublikong Pagtatanghal

 Gumawa ng Pagbabayad 

Ang kuwalipikadong mga uri ng pagsunog na pang-agrikultura ay maaaring makaiwas sa mga fee sa bukas na pagsunog sa pamamagitan ng pagtatal ng mga basurang materyal sa halip na pagsunog sa pamamagitan ng Programang Pagtatal ng Basurang Pang-agrikultura.

Ang programang Pagtatal ng Basurang Pang-agrikultura ay humihimok sa kuwalipikadong mga pagpapatakbong pang-agrikultura na matatagpuan sa loob ng 9 na county ng Bay Area ng Distrito ng Hangin upang mag-aplay para sa libreng mga serbisyong pagtatal na ipinagkakaloob ng The Davey Tree Expert Company (Davey Tree) upang alisin ang mga basurang materyal na pang-agrikultura sa halip ng bukas na pagsunog sa materyal. Ang pagtatal ng materyal na ito ay magbabawas sa hindi malusog na mga emisyon ng Particulate na Bagay (PM) na nagiging resulta kapag ang materyal ay sinunog. Ang programa ay tatakbo mula ika-27 ng Enero, 2015 hanggang ika-31 ng Disyembre, 2015, o hanggang ang mga pondo ay maubos (alinman ang mauna). Ang badyet ng programa ay $150,000.

Upang malaman kung ikaw ay kuwalipikado, tingnan ang mga iniaatas ng programa. Upang mag-aplay, kumpletuhin ang isang aplikasyon at sundin ang mga tagubilin sa pagsumite. Tala: Lahat ng bunton ay dapat sumunod sa Mga Patnubay sa Bunton o ang mga ito ay tatanggihan.

Paano Dapat Magsunog

  1. Tiyakin na ang iyong pagsunog ay isa sa 17 ipinahihintulot na mga uri ng pagsunog at itinakda sa panahon ng nagpapahintulot na panahon ng pagsunog (PDF).
  2. Isumite ang angkop na porma ng paunawa ng bukas na pagsunog at magbayad ng mga angkop na fee bago ang pagsunog.
  3. Tingnan ang CAL FIRE at ibang mga lokal na kabawalan sa pagsunog.
  4. Mag-subscribe sa Open Burn Status (RSS) feed o tumawag sa 1.800.792.0787.
Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
Prescribed Burning ProceduresPagsunod at PagpapatupadProcedures for Conducting Wildland Vegetation Management Fires (Prescribed Burning) in the Bay Area
Prescribed Burning Procedures
Division:
Pagsunod at Pagpapatupad

Contact Us


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/11/2021