Paunawa at Katayuan ng Bukas na Pagsunog

Alamin kung paano at kailan pinapayagan ang bukas na pagsunog sa Bay Area, anong mga uri ng pagsunog ang pinapayagan, at ano ang proseso para sa pagbibigay ng paunawa sa Distrito ng Hangin.

Burn Season Extension for Crop Replacement and Orchard Pruning & Attrition Fires

Due to heavy winter rainfall, the Air District has extended the permissive burn periods for Crop Replacement and Orchard Pruning & Attrition fires until June 30, 2024.
 
New Open Burning Notification Online Submittal

Fill out and submit your Air District Regulation 5 Open Burning Notification forms via the online form. The Air District will no longer accept any FAX notifications effective November 15, 2021. You may submit your Open Burning Notifications via the online link, email, or U.S. mail. See the compliance advisory for more details.
 
Smoke Management Plan

Submit a Smoke Management Plan (SMP) via the California Air Resources Board’s Prescribed Fire Information Reporting System (PFIRS). Consult the PFIRS User Guide and Prescribed Burn Procedures for details on how to submit an SMP and ignition requests to the Air District.
 

Ang pagtatapon ng basurang materyal sa isang bukas at nasa labas na apoy ay maaaring maging malaking pinanggagalingan ng polusyon sa hangin. Ang usok mula sa bukas na pagsunog ay nagtataglay ng mga pinong partikulo, mga nakapipinsalang gas, at iba pang nakalalasong byproduct na maaaring malanghap nang malalim patungo sa mga baga. Ang pagkahantad sa mga pamparuming ito ay iniuugnay sa mga problema sa baga at puso, hika, at sa ilang kaso, maagang pagkamatay. Ang mga unang-unang nanganganib ay kabilang ang mga bata, nakatatandang nasa hustong gulang, at mga taong may tuloy-tuloy na mga problema sa baga.

Ipinahihintulot na Pagsunog

Upang bawasan ang mga nakapipinsalang epekto ng usok sa pampublikong kalusugan, ang bukas na pagsunog ay ipinagbabawal sa loob ng mga hangganan ng Distrito ng Hangin, maliban sa 17 uri ng pagsunog na tinutukoy ng Regulasyon sa Bukas na Pagsunog.

Ang karamihan ng legal na bukas na pagsunog na nangyayari sa Bay Area ay nagaganap sa mga dahilang pang-agrikultura o pamamahala sa likas-yaman.

Ang bawat pinapayagang uri ng pagsunog ay pinapayagan lang sa loob ng partikular na panahon sa buong taon (kilala rin bilang pinahihintulutang panahon nito ng pagsunog), sa isang nakatalagang araw ng sunog. Ang Distrito ng Hangin ay maaaring magpahaba ng mga panahon ng pinahihintulutang pagsunog sa ilang kaso. Ang anumang iminumungkahing pagsunog ay maaari ding paghigpitan ng lokal na bumbero o iba pang ahensiya.

Paunawa at Fee

Ang Distrito ng Hangin ay dapat bigyan ng paunawa ng lahat ng bukas na pagsunog sa pamamagitan ng mga porma ng paunawa na nasa talahanayan sa ibaba. Ang mga ipinakoreong paunawa ay dapat magkaroon ng tatak-pangkoreo nang hindi kukulangin sa limang araw ng kalendaryo bago ang pagsunog. Ang mga paunawa sa pagsasanay sa sunog ng istruktura ay dapat magkaroon ng tatak-pangkoreo nang hindi kukulangin sa 10 araw ng trabaho bago ang pagsunog.

Ang ilang rehiyon ng CAL FIRE ay nag-aatas ng permiso sa pagsunog at inspeksiyon ng bunton ng pagsunog bago ang bukas na pagsunog. Kontakin ang iyong lokal na rehiyon ng CAL FIRE para sa karagdagang impormasyon.

Ang mga kuwalipikadong uri ng pang-agrikulturang pagsunog ay makaiiwas sa mga fee sa bukas na pagsunog sa pamamagitan ng pagtatal ng mga basurang materyal imbis na magsunog sa pamamagitan ng Programang Pagtatal ng Basurang Pang-agrikultura.

Ang mga fee sa bukas na pagsunog ay maaaring bayaran online: 

Mga Fee sa Bukas na Pagsunog

 Gumawa ng Pagbabayad 

 

Mga Fee sa Bukas na Pagsunog

Itinagubilin, Latian, Stubble, Paggawa ng Pelikula at mga Apoy para sa Pampublikong Pagtatanghal

 Magbayad 

Paano Dapat Magsunog

  1. Tiyakin na ang iyong pagsunog ay isa sa 17 ipinahihintulot na mga uri ng pagsunog at itinakda sa panahon ng nagpapahintulot na panahon ng pagsunog (PDF).
  2. Isumite ang angkop na porma ng paunawa ng bukas na pagsunog at magbayad ng mga angkop na fee bago ang pagsunog.
  3. Tingnan ang CAL FIRE at iba pang lokal na paghihigpit sa pagsunog.
  4. Tumawag sa 1.800.792.0787.

Mga Form at Impormasyon sa Bukas na Pagsunog

Page Loading

Contact Us


Open Burn Status

800 792-0787

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Notifications

415 749.4600 openburn@baaqmd.gov


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status