Iparehistro ang Kagamitan

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin) ay nagpapahintulot sa mga kuwalipikadong maliliit na pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin upang kumuha ng permiso na magpatakbo sa pamamagitan ng isang programa sa pagpaparehistro sa halip ng regular na proseso ng Awtoridad na Magtayo/Permiso na Magpatakbo.  Pagkatanggap ng Sertipiko ng Pagpaparehistro, ang may-ari/tagapagpatakbo ay maaaring magpatakbo ng nakarehistrong kagamitan sa panahon ng pagpaparehistro.  Ang may-ari/tagapagpatakbo ay dapat magsuri ng mga Tadhana at Kondisyon sa sertipiko upang matiyak ang pagsunod sa lahat ng iniaatas.

Exempt Wood Stove Registration

Effective November 1, 2016, for anyone claiming an exemption from Winter Spare the Air Alert burn bans because his or her sole source of heat is a wood-burning device, Air District regulations require that this device be EPA-certified or pellet-fueled and that it be registered with the Air District.

  • Pang-agrikulturang Makinang Diesel
  • Pang-industriya, Pang-institusyon, at Pangkomersiyo na mga Pakuluan, mga Tagalikha ng singaw, and mga Pampainit ng Proseso
  • Mga Pangkomersiyong Pagpapatakbo ng Pagluluto (Chain-Driven na mga Charbroiler) 
  • Mga Pagpapatakbo ng Paglilimbag ng Grapikong Sining
  • Mga Pagpapatakbo ng Pagpapaki (Pagpipinta) ng Sasakyan o Gumagalaw
  • Bitbiting Kagamitan (Portable Equipment, PERP)
  • Mga Dry Cleaner

New Online System

Owners or operators of the following types of equipment may be eligible to register new equipment or renew existing permits through the new Online Permitting System:

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Mesa ng Tulong sa Online na Sistema ng Permiso

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/20/2017