Programang Sertipikasyon ng Pakuluan

Mag-aplay upang sertipikahan ang mga pakuluan, mga tagalikha ng singaw, at mga pampainit ng proseso na tumutugon sa mga iniaatas ng Distrito ng Hangin.

Ang Tuntunin sa mga Nitrogen Oxide at Carbon Monoxide mula sa Pang-industriya, Pang-institusyon, at Pangkomersiyong mga Pakuluan, mga Tagalikha ng Singaw at mga Pampainit ng Proseso (PDF) ay naglilimita ng mga emisyon ng NOx at CO mula sa pang-industriyang kagamitan.

Ang tuntunin ay nag-aatas na ang mga pakuluan, mga tagalikha ng singaw, at mga pampainit ng proseso na may minarkahang input na nasa pagitan ng 2 at 10 milyon na BTU/oras ay dapat sertipikahan ng Distrito ng Hangin. Ang iniaatas na ito ay hindi pinaiiral sa kagamitang pinamamahalaan ng isang Permiso Upang Magpatakbo.

Mag-aplay para sa Sertipikasyon

Upang sertipikahan ang iyong pakuluan, tagalikha ng singaw, o pampainit ng proseso:

  1. I-download at kumpletuhin ang Porma ng Aplikasyon para sa Sertipikasyon ng Pakuluan (PDF).
  2. Isumite ang iyong kinumpletong aplikasyon sa Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng koreo (Attn: Boiler Certification) o .

Sertipikadong Kagamitan

Ang Distrito ng Hangin ay hindi nag-eendorso o nagpapahintulot ng anumang ispesipikong produkto o tagamanupaktura. Gayunman, ang isang listahan ng sertipikadong kagamitan (PDF) ay makukuha para sa pagsusuri.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Mesa ng Tulong sa Online na Sistema ng Permiso

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016