Pakuluan, Tagalikha ng Singaw, Pampainit ng Proseso

Simula sa Enero 1, 2011, ang Regulasyon 9, Tuntunin 7 ay mag-aatas sa mga partikular na pakuluan, tagalikha ng singaw at pampainit ng proseso na magparehistro sa Distrito at sumunod sa mga limitasyon sa emisyon na nakalagay sa tuntunin.

Upang malaman kung ang iyong pakuluan ay napapailalim sa tuntuning ito mangyaring tugunan ang mga sumusunod na iniaatas sa pagiging angkop:

Mga Iniaatas sa Pagkalibre:

  • ang rated heat input ay mas mababa kaysa 1 MM Btu/hr (30 horsepower ng Pakuluan)  or
  • ang rated heat input ay mas mababa kaysa o kapantay ng 2 MM Btu/hr (60 horsepower ng Pakuluan) at ang pakuluan ay pinatatakbo gamit ang likas na gas o LPG lamang

Kung ang alinman sa nasa itaas ay angkop sa iyo ikaw ay di-saklaw. Walang iba pang aksiyon na iniaatas.

Mga Iniaatas sa Pagpaparehistro:

  • ang rated heat input ay mas mataas kaysa 2 MM Btu/hr at mas mababa kaysa 10 MM Btu/hr
  • ang pakuluan ay pinatatakbo na ginagamit ang likas na gas o LPG lamang
  • ang pakuluan ay hindi matatagpuan sa isang dalisayan ng petrolyo
  • ang pakuluan ay hindi ginagamit upang lumikha ng kuryente

Kung ang lahat ng nasa itaas ay angkop ang iyong pakuluan ay inaatasang magparehistro.
Mangyaring kumpletuhin ang Pagpaparehistro ng Pakuluan.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Pagpapayo sa Pagsunod sa Regulasyon 9-7.

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/14/2015