Pagpaparehistro para sa Nabibitbit na Kagamitan

Noong ika-17 ng Setyembre, 1997, inaprobahan ng Opisina ng Batas na Pampangasiwaan ang Regulasyon Upang Magtatag ng isang Pambuong-estadong Programang Pagpaparehistro ng Nabibitbit na Kagamitan. Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin (Air Resources Board, ARB) ng California ay tumatanggap ng mga aplikasyon para sa pagpaparehistro ng kagamitan sa ilalim ng programang ito.

Ang mga permisong iniisyu sa ilalim ng programang ito ay dapat tanggapin ng lahat ng Distrito ng Hangin sa buong California. Ang mga tagapagpatakbo ng mga ipinahihintulot na nabibitbit na pinanggagalingan ay napapailalim sa mga iniaatas sa paunawa sa host na Distrito ng Hangin, pagkalipat sa hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin.

Ang mga porma ng aplikasyon ay maaaring i-download sa pamamagitan ng web site ng ARB para sa Programang Pambuong-estadong Pagpaparehistro ng nabibitbit na Kagamitan.

Programang Itinadhanang Pagpapatupad para sa mga nabibitbit na Makinang Diesel
 Programa 

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/14/2015