Ihingi ng panibagong bisa ang permiso

  Alamin ang mga tuntunin at iniaatas para sa pagpapanibago ng bisa ng Awtoridad na Magtayo (Authority to Construct, A/C), Permiso Upang Magpatakbo (Permit to Operate, P/O), Mga Sertipiko ng Pagpaparehistro at Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad (Titulo V) na mga Permiso.

Support for Businesses Aiding COVID-19 Response
The Air District will prioritize and expedite permits for businesses and organizations changing or repurposing operations to aid in the public health response to COVID-19.

Read our full instructions to apply for Expedited Permits for COVID-19.

Special Instructions During Shelter-in-Place
Due to the Bay Area's emergency Shelter-in-Place Order, the Air District’s office staff began working from home on March 17.

* Please do not visit our office to meet with staff or drop off materials.

Read our full instructions for handling Permit business, which will be in effect for the duration of California’s Shelter-in-Place Order.

Pangkalahatang-tanaw sa Pagpapanibago ng Bisa ng Permiso

Ang mga partikular na permiso ng Distrito ng Hangin ay nangangailangan ng pagpapanibago ng bisa o aksiyon bago ang pagtatapos.  Ito ay pinaiiral sa Awtoridad na Magtayo (Authority to Construct, A/C), Permiso Upang Magpatakbo (Permit to Operate, P/O), Mga Sertipiko ng Pagpaparehistro at Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad (Titulo V) na mga Permiso.

Narito ang isang pangkalahatang-tanaw sa proseso ng pagpapanibago ng isa:

Awtoridad na Magtayo (Authority to Construct, A/C)) - Kung ang anumang kagamitan na saklaw ng A/C ay hindi nakumpleto bago ito matapos, dapat mong bigyan ng paunawa ang Distrito ng Hangin bago ang pagtatapos. Kung ang isang A/C ay hindi kuwalipikado para sa pagpapanibago ng bisa, ang aplikante ay dapat kumuha ng isang bagong A/C sa pamamagitan ng muling pagsusumite ng isang bagong aplikasyon para sa permiso.Tingnan ang Regulasyon 2, Tuntunin 6 ng Distrito ng Hangin Ang Distrito ng Hangin ay mag-iisyu ng invoice para sa pagpapanibago ng bisa ng A/C pagkatapos matanggap ang paunawa.

Permiso Upang Magpatakbo (Permit to Operate, P/O)) - Bago matanggap ang isang invoice upang ihingi ng panibagong bisa ang P/O, ikaw ay maaaring ihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng proseso ng Pagsasapanahon ng mga Datos. Ang invoice sa pagpapanibago ng bisa ay pangkaraniwang iniisyu 30 hanggang 60 araw bago ang pagtatapos.

Sertipiko ng Pagpaparehistro (Pagpaparehistro) - Depende sa uri ng kagamitan na nakarehistro, ang paunawa upang ihingi ng panibagong bisa ang isang Pagpaparehistro ay ginagawa sa pamamagitan ng e-mail o sa pag-isyu ng isang invoice ng pagpapanibago ng bisa. Ang invoice sa pagpapanibago ng bisa ay pangkaraniwang iniisyu 30 hanggang 60 araw bago ang pagtatapos. Para sa mga pagpaparehistro na kasama rin sa P/O, ang mga pagpaparehistro ay ihihingi ng panibagong bisa kasabay ng P/O.

Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad (Titulo V) na Permiso - Ang uring ito ng permiso ay inihihingi ng panibagong bisa tuwing 5 taon. Ang Responsableng Opisyal ay dapat magsumite ng isang aplikasyon na ihingi ng panibagong bisa ang Titulo V na permiso nang hindi mas huli kaysa 6 na buwan at hindi mas maaga kaysa 12 buwan mula sa pagtatapos. Ang Distrito ng Hangin ay mag-iisyu ng isang invoice para sa pagpapanibago ng bisa habang nasa proseso.

Pagsasapanahon ng mga Datos

Bago matanggap ang isang invoice upang ihingi ng panibagong bisa ang isang P/O, ang Distrito ng Hangin ay maaaring humingi ng impormasyon pana-panahon sa pamamagitan ng isang ‘Pagsasapanahon ng mga Datos’, na pangkaraniwang ipinadadala 110 hanggang 150 araw bago ang pagtatapos ng permiso.  Ang mga datos ay pangkaraniwang isinasapanahon tuwing 1 hanggang 4 na taon, depende sa kagamitan.  Hindi lahat ng mga kagamitan (mga pinanggagalingan) ay nangangailangan ng pagsasapanahon sa panahon ng prosesong ito at maaaring hindi nakalista sa Pagsasapanahon ng mga Datos.  Ang impormasyon na ibinibigay mo ay ginagamit upang:

  • Isapanahon ang imbentaryo ng mga emisyon ng pasilidad
  • Kuwentahin ang mga fee sa pagpapanibago ng bisa ng permiso
  • Tingnan ang pagsunod sa mga angkop na regulasyon at mga kondisyon ng permiso
  • Sumunod sa Batas sa Impormasyon at Pagtasa ng "Hot Spots" ng Nakalalason sa Hangin (AB 2588)

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/22/2021