Tungkol sa Distrito ng Hangin

Accessibility at Laban sa Pandidiskrimina

Ang Air District ay hindi nandidiskrimina sa basehan ng lahi, bansang pinagmulan, kinikilalang grupo ng etniko, ninuno, relihiyon, edad, kasarian, sekswal na oryentasyon, kinikilalang kasarian, ipinapahayag na kasarian, kulay, impormasyong ng henetiko, medikal na kondisyon o pagkaisipan o pisikal na kapansanan, o anumang iba pang katangian o paniniwalang pinoprotektahan ng batas.

Patakaran sa Accessibility at Laban sa Pandidiskrimina

Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) ay hindi nandidiskrimina sa basehan ng lahi, bansang pinagmulan, kinikilalang grupo ng etniko, ninuno, relihiyon, edad, kasarian, sekswal na oryentasyon, kinikilalang kasarian, ipinapahayag na kasarian, kulay, impormasyon ng henetiko, medikal na kondisyon o kapansanan sa isip o katawan, o anumang katangian o paniniwalang pinoprotektahan ng batas.

Patakaran ng BAAQMD na magbigay ng makatarungan at patas na access sa mga benepisyo ng isang programa o aktibidad na pinangangasiwaan ng BAAQMD. Hindi papayagan ng BAAQMD ang pandidiskrimina laban sa sinumang (mga) taong naghahangad na lumahok sa o na makatanggap ng mga benepisyo ng anumang programa o aktibidad na ibinibigay o isinasagawa ng BAAQMD. Ang mga miyembro ng publiko na naniniwalang pinagkaitan sila ng buo at patas na access sa programa o aktibidad ng BAAQMD nang labag sa batas ay maaaring magsampa ng reklamo ng diskriminasyon sa BAAQMD sa ilalim ng patakarang ito. Ginagamit din ang patakaran sa kawalan ng diskriminasyong ito sa iba pang mga tao o entity na nauugnay sa BAAQMD, kabilang ang mga kontratista o mga ginawaran na ginagamit ng BAAQMD upang magbigay ng mga benepisyo at mga serbisyo sa mga miyembro ng publiko.

Ang BAAQMD ay magbibigay sa napapanahong paraan at sa paraang poprotektahan ang pagkapribado at kalayaan ng indibiduwal, ng mga karagdagang tulong at serbisyo kabilang ang halimbawa, mga kwalipikadong interpreter at/o mga device sa pakikinig, sa mga indibiduwal na bingi o may mahinang pandinig, at sa iba pang indibiduwal kung kinakailangan upang matiyak ang mabisang komunikasyon o ng patas na pagkakataong ganap na lumahok sa mga benepisyo, aktibidad, programa at mga serbisyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa Tagapangasiwa ng Kawalan ng Diskriminasyon na tinukoy sa ibaba na kasing aga ng hindi bababa sa tatlong araw mula ng pagpupulong upang makagawa ng mga pag-aayos nang naaalinsunod.

Kung naniniwala ka na nangyari ang diskriminasyon kaugnay sa programa o aktibidad ng BAAQMD, maaari kang makipag-ugnayan sa Non-Discrimination Coordinator na tinukoy sa ibaba o bisitahin ang aming website sa www.baaqmd.gov/accessibility upang malaman kung paano at saan magsasampa ng reklamo ng diskriminasyon. 

Trabaho

Ang Air District ay hindi nandidiskrimina sa mga kasanayan nito sa pagkuha o sa trabaho at sumusunod ito sa lahat ng pederal at pang-estadong mga batas sa karapatang sibil.  Ang Air District ay may Patakaran sa Pantay na Pagkakataon sa Trabaho at Mga Pamamaraan sa Reklamong Diskriminasyon na namamahala sa trabaho at mga reklamong diskriminasyon.

Alamin pa ang tungkol sa Trabaho sa Air District.

Mabisang Komunikasyon

Kinikilala ng Air District na upang mabisang maabot at makipag-ugnayan sa iba't ibang populasyon ng rehiyon, dapat itong magsumikap na magbigay sa mga residente ng makabuluhang access sa mga serbisyo at nang may mga materyal na nasa mga wika bukod sa Ingles at para sa mga taong may mga kapansanan. Kasalukuyang maraming kasanayan ang Air District para sa pagbibigay ng mga serbisyo at materyal sa mga wika na bukod sa Ingles at sa mga format na maaaring ma-access ng mga taong may mga kapansanan, sa pangkalahatang publiko at sa mga populasyon na partikular sa industriya na gumagamit ng iba't ibang mga serbisyo nito, tulad ng permiso, tulong sa pagsunod at mga gawad na programa.

Alamin pa ang tungkol sa  Tulong sa Wika ng Air District.

Kakayahang Ma-access ang Nilalaman sa Web

Ang Air District ay sumusunod sa mga teknikal na pamantayan para sa naa-access na disenyo at pagiging nababagay ng Web. Tinitiyak ng mga pamantayang ito na ang nilalaman ng website na ito ay mapupuntahan ng pinakamalawak na posibleng populasyon anuman ang kapansanan, mga limitasyon ng gamit na computer o paggamit ng mga alternatibong device sa pag-access ng Internet.

Policy Questions?

Please address questions regarding the Non-Discrimination Policy to the Air District's Non-Discrimination Coordinator.

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati
415.749.4967
Spare the Air Status

Last Updated: 3/7/2022