Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Kumuha ng kaalaman tungkol sa Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi (mga RFP) at mga Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo (mga RFQ) ng Distrito ng Hangin, at tingnan ang mga kahilingan na bukas para sa pag-aalok.

Mga Kahilingan para sa mga Mungkahi, mga Kuwalipikasyon at mga Pagbibigay ng Presyo

Ang mga RFP at mga RFQ ay nagpapahayag na ang proyekto ng Distrito ng Tubig ay bukas para sa alok. Ang kahilingan ay naglalarawan ng trabahong gustong kumpletuhin ng Distrito ng Hangin at nagbabalangkas ng proseso para sa pagsusumite ng mungkahi, mga kumplikasyon o pagbibigay ng presyo upang gawin ang trabaho.

Mga RFP

Ang mga RFP ay may pangkaraniwang anyo para sa pagsagot, at alinmang kompanya ay karapat-dapat magsumite ng mungkahi. Ang mga mungkahi ay dapat sumunod sa mahihigpit na panuntunan na nakalagay sa RFP. Ang mga panuntunang ito ay kabilang ang ispesipikong impormasyon na dapat taglayin ng mga mungkahi, ang anyo kung saan dapat ipaloob ito, ang huling araw para sa mga katanungan, at ang huling araw para sa mga pagsusumite. Ang mga RFP ay nagtataglay ng impormasyon tungkol sa tagal ng kontrata, ang pinakamataas (Hindi Dapat Humigit, o NTE) na halaga, at ang buong saklaw ng trabaho.

Mga RFQ

Ang mga RFQ ay mga Kahilingan para sa mga Pagbibigay ng Presyo o Kahilingan para sa mga Kuwalipikasyon. Ang mga RFQ ay nagkakaloob ng isang pangkaraniwang proseso para sa pag-iimbita ng alinmang kompanya upang mag-alok sa ispesipikong mga produkto na hinahanap ng Distrito upang bilhin o magkaloob ng mga kuwalipikasyon para sa mga pangkaraniwang serbisyo.

Bukas na mga RFP at RFQ

Kontakin ang kung may mga tanong tungkol sa katayuan ng isang Bukas na RFP.

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosestable-mobile-only-column
2021-011Management Audit Services6/30/2021N/A7/21/2021
2021-011
Subject:
Management Audit Services
Open:
6/30/2021
Updated:
N/A
Closes:
7/21/2021
Documents:
RFQ 2021-011 Management Audit Services
 

Documents

RFQ 2021-011 Management Audit Services

2021-010Heavy-Duty Air Filtration Units/Air Scrubbers and Replacement Filters6/28/2021N/A7/13/2021
2021-010
Subject:
Heavy-Duty Air Filtration Units/Air Scrubbers and Replacement Filters
Open:
6/28/2021
Updated:
N/A
Closes:
7/13/2021
Documents:
 

Documents

RFQ 2021-010 Heavy Duty Air Filtration Units


RFQ 2021-010 Attachment A - Product Specifications and Pricing

2021-009Office 365 Software Development and Data Management Services7/6/2021N/A7/27/2021
2021-009
Subject:
Office 365 Software Development and Data Management Services
Open:
7/6/2021
Updated:
N/A
Closes:
7/27/2021
Documents:
RFQ 2021-009 Office 365 Software Development
 

Documents

RFQ 2021-009 Office 365 Software Development

 

Kung gusto mong bigyan ng paunawa tungkol sa bukas na mga RFP/RFQ, mangyaring magpadala ng email na may "RFP/RFQ Bidder List" sa linya ng paksa at ikaw ay bibigyan ng paunawa kapag may mga bagong kahilingan na inilagay.

Mga Serbisyo ng Opisina ng Gawain

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/6/2021