Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Online na Sistema ng Pagbibigay ng Permiso

Ang sistema ng online na pagbibigay ng permiso ng Distrito ng Hangin ay nagkakaloob sa pinangangasiwaang industriya ng kakayahan na magsumite ng mga aplikasyon para sa permiso, bigyan ng panibagong bisa ang mga permiso, isapanahon ang ilang impormasyon sa pasilidad at gamitin ang mga dokumento sa permiso. Ang karagdagang kakayahang gumanap at mga pagpapabuti ay susunod. Ang aming hangarin sa sistemang ito ay pabutihin ang pagkaepisyente, katumpakan at karanasan ng parokyano.

Ako ba ay karapat-dapat gumamit ng sistema?

Ang sistema ay makukuha para sa partikular na talyer ng kaha ng awto, mga pasilidad ng tuyong paglilinis at mga pasilidad ng pamamahagi ng gas (mga istasyon ng gas).

Ang mga kasalukuyang humahawak ng permiso ay iimbitahang gamitin ang sistema sa panahon ng pagpapanibago ng bisa.  Para sa mga kasalukuyang humahawak ng permiso na may negosyo sa labas ng pagpapanibago ng bisa ng permiso (halimbawa, magsumite ng isang aplikasyon para sa permiso) at gustong malaman kung ang iyong pasilidad ay karapat-dapat gumamit sa sistema, tingnan ang Listahan ng mga Karapat-dapat na Pasilidad. Kung ang iyong pasilidad ay karapat-dapat, mangyaring  magpadala ng e-mail sa amin ng iyong numero ng Pasilidad (matatagpuan sa dokumento ng iyong kasalukuyang permiso) upang humiling ng access code ng pasilidad.

Humiling ng isang access code ng pasilidad mula sa Help Desk:

Kailangan pa ring gumamit ng mga porma? Kung ang iyong pasilidad ay hindi karapat-dapat para sa online na sistema ng pagbibigay ng permiso o gusto mong gawin ito sa “makalumang” paraan, maaari ka pa ring magpadala sa amin ng porma.

Ang mga bagong talyer ng kaha ng awto, mga pasilidad sa tuyong paglilinis, at mga pasilidad ng pamamahagi ng gas (hindi mga paglipat ng pagmamay-ari) ay maaaring magdiretso sa Pahina ng Account upang magpatala at simulan ang proseso ng pag bibigay ng permiso.

Online na Sistema ng Pagbibigay ng Permiso

 Login 

Anu-ano ang mga kasalukuyang benepisyo/pagganap?

 • Ang mga parokyano ay magkakaroon ng kakayahan na:
 • Magsumite ng mga aplikasyon para sa permiso
 • Magsumite ng mga kahilingan para sa Pagsasapanahon ng mga Datos
 • Magbayad ng mga invoice para sa mga aplikasyon at pagpapanibago ng bisa ng permiso
 • Kumuha ng kopya ng iyong permiso
 • Kakayahang magtalaga ng 3 magkakahiwalay na kontak para sa iyong pasilidad

  • Kontak ng may-ari (tumatanggap ng mga dokumento ng permiso)
  • Kontak ng tagapagpatakbo (tumatanggap ng mga kahilingan ng Pagsasapanahon ng mga Datos)
  • Kontak sa pagsingil (tumatanggap ng mga invoice ng pagpapanibago ng bisa)
Mga Iniaatas sa Online na Pagbabayad
 • Tinatanggap ang VISA, MasterCard, at Discover.
 • Ang mga di-buong pagbabayad ng mga invoice ay hindi tatanggapin.  Ang mga invoice ay dapat bayaran nang buo.
 • Ang mga invoice na mas malaki kaysa $5000 ay hindi maaaring bayaran online.  Ang pagbabayad ay dapat na sa pamamagitan ng tseke at ipinakoreo.

Patakaran sa Pagsasauli ng Ibinayad.

Kung gumawa ng sobrang pagbabayad na karapat-dapat para sa pagsasauli, mangyaring kumpletuhin at isumite ang porma ng Kahilingan para sa Pagsasauli ng Ibinayad.  Ang mga kahilingan ay dapat isumite sa pamamagitan ng email o koreo.

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring kontakin ang Help Desk na nakahanda ang iyong numero ng pasilidad at numero ng invoice.

Help Desk

415-749-8665 |
Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area
Attn: Refund Request, Permit Help Desk
939 Ellis Street, San Francisco, CA  94109

Paglipat ng Pagmamay-ari

Ang mga kahilingan upang baguhin ang pagmamay-ari (pag-aari ng entidad) ay dapat isumite nang nakasulat.  Mangyaring isumite ang isang porma ng Paglipat ng Pagmamay-ari.  Ipakoreo ang porma kasama ang iyong bayad.

Karagdagang Impormasyon

Online Permitting System
 Login 

What are the current benefits/functionality of the online permitting system?

Customers have the ability to:

 • Submit permit applications
 • Submit Data Update forms
 • Pay invoices for applications and permit renewals
 • Retrieve copies of permit documents
 • Designate up to 3 separate contacts for a facility
  • Owner contact (receives permit documents)
  • Operator contact (receives Data Update requests)
  • Billing contact (receives renewal invoices)

Online Payment Requirements

 • VISA, MasterCard and Discover are accepted, and will incur an additional 2.95% service fee.
 • eCheck payments from checking and savings accounts are also accepted, and will incur an additional $1.00 service fee.
 • Invoices must be paid in full (no partial payments).
 • Invoices more than $20,000 cannot be paid with a credit card. These payments must be paid either by eCheck or mailed check.
 • Invoices more than $3,000,000 cannot be paid online. These payments must be paid by mailing a check.

Refund Policy

If you made an overpayment, please fill out and submit the Refund Request form. Requests must be submitted by email or mail.

Transfer of Ownership

Requests to change ownership (owning entity) must be submitted in writing and cannot be done online.

 1. Please submit a Transfer of Ownership form.
 2. Mail the form with your payment.

More Information

Need help?

If you have questions, please contact the Online Permitting Help Desk with your facility number and invoice number, if applicable.

Online Permitting Help Desk

415.749.8665 |
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale St., Ste. 600, San Francisco, CA 94105

Please do not send the Online Permitting Help Desk any questions on asbestos, renovations, demolitions, job numbers, tank removals, or open burn. Instead, see the specific contact information below.

Contact Us

Mesa ng Tulong sa Online na Sistema ng Permiso

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
 • Tuesday,
  8/11

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 7/31/2015