Pagpaparehistro ng Pang-agrikulturang Makinang Diesel

Noong 1998, tinukoy ng Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin ng California (California Air Resources Board, CARB) ang diesel na particulate na bagay (PM) bilang isang nakalalasong nagkokontamina sa hangin (TAC). Upang mabawasan ang pagkahantad ng publiko sa diesel PM, ang CARB ay nag-aproba sa maraming hakbang sa pangangasiwa na nakakaapekto sa malaking mayoriya ng mga makinang diesel na pinatatakbo sa California. Ang Distrito ng Pamamahala sa Kalidad ng Hangin ng Bay Area (Distrito ng Hangin) at ibang lokal na mga ahensiya sa kalidad ng hangin sa buong California ay inaatasan na magpatupad ng mga regulasyong ito na kilala rin bilang Mga Hakbang sa Pagkontrol ng Nakalalasong Dala ng Hangin (Airborne Toxic Control Measures, ATCM). Ang ATCM para sa Nakapirming Kompresyon na Pagniningas (Compression Ignition, CI) na mga Makina ay kabilang ang mga iniaatas para sa mga makinang pinatatakbo ng diesel na ginagamit sa mga pagpapatakbong pang-agrikultura.

In 1998, the California Air Resources Board identified diesel particulate matter as a toxic air contaminant. In order to reduce the public’s exposure to diesel PM, CARB has approved a number of regulatory measures affecting the vast majority of diesel engines operating in California. The Air District and other local air quality agencies throughout California are required to implement these “Airborne Toxic Control Measures,” or ATCMs.

The ATCM for Stationary Compression Ignition Engines (Sections 93115 through 93115.15, Title 17, of the California Code of Regulations) includes requirements for diesel-fueled engines used in agricultural operations.

You are required to keep your stationary agricultural diesel engine registration current as long as you operate your equipment.

Pagpaparehistro ng Pang-agrikulturang Makinang Diesel
 Iparehistro ang Bagong (mga) Makina 

Renewal

The previous stationary agricultural diesel engine registration system went offline in 2016. The Air District will issue new renewal invoices to all facilities that had active registrations for stationary agricultural diesel engines at that time. To renew a stationary agricultural diesel engine registration which expired prior to 2016, please contact the .

Future renewal invoices will be sent out annually, typically 30 to 60 days before expiration.

Fees

The registration fees are set forth in Regulation 3, Schedule R. Both initial registration fee and annual renewal fee are for each engine. The Alternative Compliance Plan fee is for each plan submitted under Air District Regulation 11, Rule 17, Section 402. You will be invoiced for the annual renewal fees prior to the expiration of the registration.

Late registrations will incur a back fee equal to the annual renewal fees prorated from the effective date of registration requirements, up to a maximum of five years.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Mesa ng Tulong sa Online na Sistema ng Permiso

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/6/2018