Tungkol sa Distrito ng Hangin

Proseso ng Pagkuha ng Tauhan

Alamin ang tungkol sa proseso ng pagkuha ng tauhan ng Distrito ng Hangin kabilang ang recruitment, pagsusuri ng aplikasyon, mga eksaminasyon, at paunawa.

Pagkuha ng Tauhan

Maingat na suriin ang pahayag ng trabaho para sa anumang katungkulan na interesado ka at kontakin ang opisina ng Human Resources kung may mga katanungan. Ang pahayag ng trabaho ay naglalarawan ng mga detalye ng katungkulan ang mga pinakamababang kuwalipikasyon, at isinasabuod ang proseso ng Distrito sa pagpili.

Pagsusuri ng Aplikasyon

Ang opisina ng Human Resources ay magsusuri ng iyong mga materyal sa aplikasyon upang masiguro na natutugunan mo ang mga pinakamababang kuwalipikasyon sa trabaho at naisumite mo ang lahat ng mga kinakailangang materyal.

Mga Eksaminasyon

Depende sa bilang ng mga kuwalipikadong aplikante at mga iniaatas sa katungkulan, ikaw ay maaaring piliin para sa pagsusuri ng aplikasyon, para sa pagganap o praktikal na eksamen, nakasulat na eksamen, o pasalitang eksamen. Ang mga aplikanteng may pinakamataas na iskor ay tutuloy sa susunod na baytang at ang isang listahan mga karapat-dapat na kandidato ay itatatag. Itong listahan ng mga karapat-dapat ay maaaring manatiling aktibo nang 6 na buwan upang punuan ang mga pagkabakante sa hinaharap.

Mga Paunawa

Ikaw ay bibigyan ng paunawa sa pamamagitan ng email o koreo kung:

  • Ikaw ay natanggal mula sa proseso ng pagkuha ng tauhan
  • Ikaw ay napiling magpatuloy sa proseso ng pagkuha ng tauhan
  • Ikaw ay itinakda para sa eksaminasyon
  • Ikaw ay napiling punuan ang isang katungkulan
  • Ikaw ay hindi napili, pero mananatili sa listahan ng mga karapat-dapat

Dahil hindi namin maigagarantiya ang paghahatid ng mga paunawa, kontakin ang opisina ng Human Resources kung ang iyong address na pangkoreo, email address, at/o numero ng telepono ay nagbago sa panahon ng proseso ng pagkuha ng tauhan.

Contact Us

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/15/2015