Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Hula sa Kalidad ng Hangin

Kumuha ng mga hula sa kalidad ng hangin araw-araw sa Bay Area.

Sa mga makukuhang hula bawat araw ay kabilang ang:

Air Quality Index Levels of Health Concern Numerical
Value
Good 0 to 50
Moderate 51 to 100
Unhealthy for Sensitive Groups 101 to 150
Unhealthy 151 to 200
Very Unhealthy 201 to 300
Hazardous 301 to 500

Note: Values above 500 are considered Beyond the AQI. Follow recommendations for the "Hazardous category." See additional information on reducing exposure to extremely high levels of particle pollution.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016