Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga pagpapaikli

A
A/C
Awtoridad na Magtayo
AB
Panukalang-batas ng Asembleya
ABAG
Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area
AFS
Subsystem ng Pasilidad ng AIRS (AIRS)
AIRS
Aerometric na Sistema ng Pagkuha ng Impormasyon (EPA)
AMB
nakapaligid na temperatura
AMS
Subsystem ng Lugar/Gumagalaw na Pinanggagalingan (AIRS)
APCO
Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin
AQ
kalidad ng hangin
AQI
Indeks ng Kalidad ng Hangin
AQS
Subsystem ng Kalidad ng Hangin (AIRS)
ARB
Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin
ASF
pasilidad ng awtomatikong pag-iskedyul
ATCM
Air Toxics Control Measure
AVR
average na dami ng gumagamit ng sasakyan
B
BAAQMD
Bay Area Air Quality Management District
BACT
Pinakamahusay na Magagamit na Teknolohiya
BALIA
Liga ng mga Kasamang Pang-industriya ng Bay Area
BARCT
Pinakamahusay na Magagamit na Teknolohiya sa Pagkontrol sa Muling Pagpapatibay
BC
kodigo ng batayan
BHP
Brake Horsepower
BTU
British Thermal Unit
C
CAA
Batas sa Malinis na Hangin
CAAA
Mga Susog sa Batas sa Malinis na Hangin
CARB
Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California
CCAA
Batas sa Malinis na Hangin ng California
CDS
Sistema ng mga Datos ng Pagsunod (BAAQMD)
CEM
Tagasubaybay sa Patuloy na Emisyon
CEQA
Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
CFC
mga chlorofluorocarbon
CFR
Kodigo ng mga Pederal na Regulasyon
CI
Compression Ignition
CMA
Ahensiya ng Pamamahala ng Pagsisikip
CMP
Programang Pamamahala ng Pagsisikip
CO
carbon monoxide
CV
Beripikasyon ng Pagsunod (Petsang inaprobahan ng VN)
CVD
deposito ng singaw ng kemikal
D
DAPCO
Kinatawang Opisyal ng Pagkontrol sa Pagpaparumi sa Hangin
DO
Opisina ng Distrito
DPF
Diesel Particulate Filter
DPM
Diesel Particulate Matter
E
E3
libo (10^3)
E6
milyon (10^6)
EDI
Palitan ng mga Elektronikong Datos
EF
mga factor sa emisyon
EIS
Subsystem ng Imbentaryo ng mga Emisyon
EPA
Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran
ERC
Emission Reduction Credit
F
FAT
pagsubok na katumpakan sa field
G
g/bhp-hr
grams per brake horsepower hour
g/kw-hr
grams per kilowatt hour
GCS
heograpiko/pangkaraniwang Subsystem (AIRS)
GDF
pasilidad ng pamamahagi ng gas
GLM
lebel-ng-lupa na tagasubaybay
H
H2S
Hydrogen Sulfide (H2S)
HAP
Hazardous Air Pollutant
HBr
hydrogen bromide
HC
mga hydrocarbon
HCL
hydrogen chloride
HF
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride
HIT LIST
Listahan ng Mataas ang Priyoridad na Inaasintang Inspeksiyon
HMDS
hexamethyldisilazane
HOV
sasakyang maraming umookupa
HRA
Health Risk Assessment
HRSA
Health Risk Screening Analysis
I
IPA
isopropyl alcohol
J
JP5
high flash point kerosine (jet fuel)
L
libo
libo
LPG
liquefied petroleum gas
M
M
libo
MACT
Maximum Achievable Control Technology
MC
kodigo ng mga materyal
MDA
methylenedianiline, meteorolohiya, at pagsusuri ng mga datos
MEIR
Maximally Exposed Individual Resident
MEIW
Maximally Exposed Individual Worker
MEK
methyl ethyl ketone
mga PAH
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
MIBK
methyl isobutyl ketone
MM
milyon
MMBTU/MBTU
isang milyon na British Thermal Units
MS
pag-aayos ng isa't isa
MSDS
Mga Papel ng mga Datos sa Kaligtasan ng Materyal
MTC
Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan
MTI
mga buwan sa inaasintang inspeksiyon
N
NA
hindi angkop
NAAQS
Pambansang mga Pamantayan ng Kalidad na Nakapaligid na Hangin
NADB
Sangay ng Pambansang mga Datos sa Hangin (EPA)
NAMS
Pambansang Istasyon ng Pagsubaybay sa Hangin
NCC
Pambansang Sentro ng Computer (EPA)
neg negl
negatibo, maipagwawalang-bahala
NESHAPS
Mga Bagong Pamantayan sa Pinanggagalingan ng Mapanganib na Pamparumi
NFA
walang higit pang aksiyon
NH3
ammonia
NHC
walang pagbabago sa hardware
NIP
paunawa ng hindi sapat na pagbabayad
NMHC
Mga Non-Methane Hydrocarbon
NOV
Paunawa ng Paglabag
NOx
Mga nitrogen oxide (NOx)
NPDES
Pambansang Sistema ng Pag-aalis ng Paglalabas ng Pamparumi (National Pollutant Discharge Elimination System, AIRS)
NPOC
Non-Precursor Organic Compound
NSPS
Mga Pamantayan sa Pagganap ng Bagong Pinanggagalingan (New Source Performance Standards, NSPS)
NSR
Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan
O
OAQPS
Opisina ng Pagpaplano at mga Pamantayan sa Kalidad ng Hangin (EPA)
P
P2O5
phosphorus pentoxide
PA
Aplikasyon para sa Permiso, Awtoridad sa Pagbibigay ng Permiso (EPA)
Pamantayan sa Pamparumi ng PONSCO
mga particulate, mga organiko, mga nitrogen oxide, sulphur dioxide, carbon monoxide, at iba pa
PC
Kodigo ng Pamparumi
PCB
polychorinated biphenyls
PERC
perchloroethylene
PIM
mga materyal sa inspeksiyon ng planta
PM
Particulate na Bagayr - diameter < 10 micron
PM10
particulate na bagay na mas mababa kaysa 10 micron) ang diameter
PM2.5
Particulate Matter 2.5 microns and smaller in diameter
PMI
Point of Maximum Impact
PO
order ng pagbili
PO
Permiso Upang Magpatakbo
POC
pinagmulang organikong mga timplada
POTW
Mga Gawain ng Pag-aari ng Publiko na Paggamot
PPD
mga libra kada araw
pphm
mga bahagi kada sandaang milyon
ppm
mga bahagi kada milyon
PSD
Pagpigil ng Malaking Pagkasira
PSI
Indeks ng mga Pamantayan sa Pamparumi
PSIA
mga libra kada kuwadradong talampakan, lubos
PUC
Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad
PVC
polyvinyl chloride
Q
QA
pagtiyak ng kalidad
QC
pagkontrol ng kalidad
R
RACM
pinangangasiwaang materyal na nagtataglay ng asbestos
RACT
Reasonably Available Control Technology
RAOB
Radar Atmospheric Observation Balloon
RFP
Paghiling ng Mungkahi, Makatwirang Higit na Progreso
RHC
retroaktibong mga hydrocarbon
RI
Residenteng Inspektor
RICE
Reciprocating Internal Combustion Engine
RL
maililipat na aklatan (HP)
RMA
Awtorisasyon na Ibalik ang Kalakal
ROG
reaktibong mga organikong gas
RVP
true vapor pressure
S
SC
kodigo ng pinanggagalingan
SCC
kodigo ng klasipikasyon ng pinanggagalingan
SCRAM
Sentro ng Suporta para sa mga Modelo sa Pangangasiwa ng Hangin
SEPP
Suplementong Patakaran sa Proyektong Pangkapaligiran
SFB
bangko ng maliit na pasilidad
SIC
Pangkaraniwang Klasipikasyon na Pang-industriya
SIP
Plano sa Pagpapatupad ng Estado
SL
baha-bahaging aklatan (HP)
SMOP
Mga Permiso sa Sintetikong Minor
SO2
sulfur dioxide
SO3
sulfur dioxide
SOV
Sasakyang Iisa ang Umookupa
ST
pagsusuri ng pinanggagalingan
T
TAC
Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin
TBACT
Toxics Best Available Control Technology
TCA
trichloroethane
TCE
trichloroethlylene
TCM
hakbang sa pagkontrol ng transportasyon
TEL
tetraethyl lead
TFCA
Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin
THF
tetrahydrofuran
TMA
Kapisanan sa Pamamahala ng Transportasyon
TRS
kabuuang nabawas na sulfur
TSP
kabuuang suspendidong mga particulate
TTN
Ugnayan ng Paglipat ng Teknolohiya (EPA)
TVP
true vapor pressure
TY
mga tonelada kada taon
U
unk
hindi alam
USEPA
Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng United States
USL
subprogram na aklatan ng gumagamit (HP)
UTM
Universal Transverse Mercator
V
VMT
mga milya ng sasakyan na nilakbay
VN
paglabag
VOC
Madaling Mawala na Organikong Timplada
VSP
W
WILA
babala ng namimintong aksiyong pambatas

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016