Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo

Alamin ang tungkol sa Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo at tingnan ang mga materyal mula sa mga pulong ng komite.

Ang Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo ay isang panel ng mga eksperto sa pagmomodelo ng kalidad ng hangin at mga emisyon mula sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S., Lupon ng mga Tagatulong ng Hangin ng California, mga katabing distrito ng hangin, akademiya, mga nagpapayong organisasyon, at mga tagapagtaguyod ng kapaligiran. Ang Komite ay nagrerepaso ng patuloy na pagsusuri ng mga datos at mga resulta ng pagmomodelo, at tumutulong sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagbibigay-kahulugan sa mga resulta at pagtalakay sa mga direksiyon para sa pananaliksik sa hinaharap. Ang Komite ay isa ring talakayan para sa pagbahagi ng mga datos na teknikal sa mga kalahok na distrito ng tubig, CARB, at sa komunidad ng siyentipiko.

Ang mga materyal mula sa mga naunang pulong ng komite ay makukuha sa ibaba.

Komite sa Pagpapayo sa Pagmomodelo

Meeting DateDocumentstable-mobile-only-column
6/3/2010Agenda


MAC presentation 6 3 2010
6/3/2010
Documents:
Agenda


MAC presentation 6 3 2010
10/14/2010Agenda


MAC presentation 10 14 2010 draft final


Ultrafine Particulate Matter Study Plan draft_2010 09 13


Fine Particulate Matter Data Analysis and Modeling in the Bay Area
10/14/2010
Documents:
Agenda


MAC presentation 10 14 2010 draft final


Ultrafine Particulate Matter Study Plan draft_2010 09 13


Fine Particulate Matter Data Analysis and Modeling in the Bay Area
2/10/2011Agenda


MAC presentation 2 10 2011
2/10/2011
Documents:
Agenda


MAC presentation 2 10 2011
11/15/2011Agenda


Cost Analysis of Fine Particulate Matter in the Bay Area 2011 final


MAC presentation 11 15 2011
11/15/2011
Documents:
Agenda


Cost Analysis of Fine Particulate Matter in the Bay Area 2011 final


MAC presentation 11 15 2011

Contact Us


Pagmomodelo

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 1/31/2016