Pagpopondo sa Gawad

Light Duty na mga EV

Alamin ang tungkol sa mga gawad para sa pagbili at pag-arkila ng walang-emisyon at Di-Lubos-na-Walang-Emisyon na light duty na mga sasakyan sa mataas ang milyahe na mga fleet na pinatatakbo sa Bay Area.

Programang Light Duty na De-kuryenteng Sasakyan (Electric Vehicle, EV) (Malapit nang Dumating!)

Sa taon ng pananalapi na matatapos sa 2016, higit sa $13 milyon ang nakahanda para sa lahat ng programang may kaugnayan sa EV. Ang pagpopondo ay iniaalok batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng pondo ay magasta.

Ang pagpopondo sa gawad ay nakahanda para sa Light-Duty na Wala- at Hindi-Lubos-na-Walang-Emisyon na mga Sasakyan sa mga fleet. Ang sumusunod ay isang listahan ng pangunahing mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat ng proyekto:

  • Ang mga sasakyan ay dapat na bago (2015 model year o mas bago) at may isang GVWR ng 14,000 lbs. o mas magaan;
  • Ang mga karapat-dapat na uri ng sasakyan ay kabilang ang plug-in na haybrid na de-kuryente, plug-in na de-kuryente, at fuel cell na mga sasakyan na sertipikado ng Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin (Air Resources Board, ARB) na California na nakatutugon sa pamantayan ng napakababang-emisyon na sasakyan (super-ultra low emission vehicle, SULEV) o walang-emisyon na sasakyan (zero-emission vehicle, ZEV); at
  • Ang bawat proyekto (pagtatalaga ng fleet) ay dapat buuin ng pagbili o pag-arkila ng tatlo o higit na sasakyan.

Ang mga halaga ng pagpopondo ay pagpapasiyahan gamit ang pinakahuling pamamaraan sa pagkalkula ng ARB para sa pagiging mabisang-paggasta at mga pagbawas ng mga emisyon

Pagiging Karapat-dapat

Lahat ng pampublikong institusyong pang-edukasyon na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng hurisdiksiyon ng Distrito ng Hanginay karapat-dapat na mag-aplay para sa pagpopondo.

Ang webpage na ito ay nagkakaloob ng isang pangkalahatang-tanaw sa programa. Para sa kumpletong listahan ng mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat at mga tagubilin sa aplikasyon, mangyaring suriin ang Mga Iniaatas ng Programa at ibang mga materyal na tinukoy sa ibaba sa seksiyon ng Mga Tagatulong.

Paano Dapat Mag-aplay

  1. Suriin ang Mga Iniaatas ng Programa at ibang mga materyal na tinukoy sa ibaba sa seksiyon ng Mga Tagatulong;
  2. Piliin ang kagamitan mula sa inaprobahang Listahan ng mga Karapat-dapat na Sasakyan;
  3. Dumalo sa isang workshop ng aplikasyon na hindi iniatas pero hinihimok; at
  4. Kumpletuhin ang online na aplikasyon at i-upload
    • Liham ng Commitment o Resolusyon

Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikasyon hanggang Disyembre 18, 2015, o maliban kung ang mga pondo ng programa ay maubos nang maaga.

Mga Tagatulong

Mga Workshop at Ginaganap

Ang mga aplikante ay hinihimok na dumalo sa isa o higit na libreng mga workshop ng Distrito ng Hangin upang talakayin ang mga iniaatas ng programa at proseso ng aplikasyon. Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

High Mileage Fleet Program Sign-up
 SUBSCRIBE  

Resources

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/27/2015