Pagpopondo sa Gawad

Mga trak

Ang pagpopondo ng Distrito ng Hangin ay makukuha upang tumulong na paghusayin o palitan ang loob-ng-daan na mga diesel na trak ng mas bago, mas mababa ang emisyon na kagamitan.

Mga programa

Ang Distrito ng Hangin ay may mga sumusunod na loob-ng-daan na mga Programa sa trak:

  • Programang Insentibo sa Voucher – Ang Programang Insentibo sa Voucher (Voucher Incentive Program, VIP) ay nagkakaloob ng isang pinasimpleng pagharap para sa maliliit na fleet upang palitan o patibayin ang mas luma, mataas ang pagpaparumi na pinatatakbo-ng-diesel na loob-ng-daan na mga sasakyan ng mas mababa ang pagpaparumi na kagamitan.
  • Programang Heavy-Duty ng mga EV ng TFCA – Ang programang Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA) Heavy-duty EV ay nagkakaloob ng pagpopondo para sa Wala-Hindi-Lubos-na-Walang-Emisyon na Medium, Heavy-Duty na mga Sasakyan at mga Bus ng Kalunsuran.
  • Programang Paggalaw ng mga Kalakal – Ang Proposisyon 1B: Programang Pagbawas ng Emisyon ng Paggalaw ng mga Kalakal ay naglalayong mabilis na bawasan ang mga emisyon at panganib sa kalusugan ng pagpaparumi sa hangin mula sa paglipat ng kargada sa kahabaan ng mga koridor ng kalakal ng California.  Sa pamamagitan ng programang ito higit sa 2,500 trak ang napalitan o napatibay.

Contact Us

Adam Shapiro
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.8441


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 2/1/2016