Pagpopondo sa Gawad

Programang Pagpapalit ng Lawn Mower

Tumanggap ng bayad para sa pagpapalit ng iyong gumaganang pinatatakbo ng gas na lawn mower para sa isang bagong de-kuryenteng mower.

Ang mga aplikasyon ay hindi tinatanggap sa panahong ito.

Ang Programang Pagpapalit ng Lawn Mower ay magbabayad sa mga residente upang ibigay ang kanilang gumaganang gasolinang lawn mower para sa pag-scrap. Bilang kapalit, ang mga residente ay tatanggap ng mga pondo patungo sa pagbili ng isang bago, walang-kurdon, walang-emisyon na de-kuryenteng lawn mower.

Pagiging Karapat-dapat

Upang lumahok, ikaw ay dapat na isang residente ng Bay Area at may gumaganang pinatatakbo-ng-gas na lawn mower.

Paano Dapat Mag-aplay

Ang mga aplikasyon ay hindi tinatanggap sa panahong ito.

Mga Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na ginaganap at huling-araw.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/20/2015