Pagpopondo sa Gawad

Mga lokomotibo

Pahusayin o palitan ang mga lokomotibo sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Programang Carl Moyer. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin mula sa heavy-duty na diesel na mga makina sa California.

Mga Uri ng Proyekto

Ang pagpopondo ay iniaalok batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng pondo ay magasta. Ang mga aplikasyon ay dapat na kumpleto upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Ang mga pondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyekto:

 • Pagpapalit ng lokomotibo - palitan ang isang lumang lokomotibo ng pinakamalinis na makukuhang lokomotibo.
 • Pagpapalit ng makina (pagpapalit ng nagpapatakbo) - palitan ang isang lumang makina ng isang bago, sertipikado-sa-emisyon na makina.
 • Pagpapatibay ng makina - mag-instala sa isang kagamitan sa pagkontrol ng emisyon o paglimita sa pag-idle.
 • Remanufacture kit - magkabit ng isang engine remanufacture kit na nagbabawas ng mga emisyon ng makina
 • Pagpapalit ng yunit ng head end power - palitan ang yunit ng head end power ng lokomotibo ng pinakamalinis na makukuhang makina.

Pagiging Karapat-dapat

Ang mga sumusunod na lokomotibo ay karapat-dapat para sa pagpopondo:

 • Klase 3, militar, pang-industriya, at para sa pasahero na mga lokomotibo.
 • Klase 1 na mga lokomotibo (may limitadong pagpopondo).
 • Mga lokomotibong pinatatakbo sa loob ng mga hangganan ng Distrito ng Hangin, na ang priyoridad ay ibinibigay sa mga pinatatakbo sa mga lugar na binigyang-diin sa Mapa ng Priyoridad sa Komunidad (PDF).

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Alamin ang pagiging karapat-dapat ng iyong sasakyan para sa programang ito.
 2. Tipunin ang kinakailangang mga impormasyon tungkol sa iyong kasalukuyang lokomotibo at pamalit na lokomotibo o makina.
 3. Mag-aplay para sa pagpopondo online.

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na ginaganap at huling-araw.

Karagdagang impormasyon

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagpopondo sa lokomotibo (PDF), kabilang ang mga detalye ng uri ng proyekto, impormasyon sa regulasyon, at mga iniaatas sa aplikasyon.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/20/2015