Plano sa Partisipasyon ng Publiko

Alamin ang tungkol sa plano ng Distrito ng Hangin para sa paglahok at pagtanggap ng komento mula sa publiko.

Ang Plano sa Partisipasyon ng Publiko ay naglalarawan sa plano sa paglahok ng Distrito ng Hangin upang panatilihin ang mga residente ng Bay Area na may impormasyon at kalahok sa mga aktibidad nito. Ang plano ay naglalarawan kung paano ang nagtatrabaho ang Distrito ng Hangin upang palahukin ang mga taong hindi sanay sa Ingles sa mga pagsisikap na ito. Ito ay nagpapaliwanag din ng magkakaibang paraan para ang mga residente ay magpahayag ng mga inaalala, katanungan, at komento.

Kontakin ang seksiyon sa Paglahok ng Komunidad  kung ang iyong organisasyon ay interesado sa isang presentasyon o nakasulat na materyal tungkol sa Distrito ng Hangin at sa Plano sa Partisipasyon ng Publiko.

Puwersang Tagakilos sa Pagpapayo sa Apektado

Upang ihanda ang planong ito ang Distrito ng Hangin ay nagtipon ng Puwersang Tagakilos sa Pagpapayo sa Apektado upang magkaloob ng payo sa paglahok ng publiko.

Contact Us

David Ralston
Tagapamahala ng Paglahok ng Komunidad, Pagpaplano, mga Tuntunin at Pananaliksik

415.749.8423 dralston@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/25/2023