Matalinong Paglaki

Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap para sa matalinong paglaki ng Distrito ng Hangin upang bawasan ang pagkadepende sa sasakyan, pahusayin ang mga lokal na komunidad, at suportahan ang mga panrehiyong inisyatibo sa matalinong paglaki.

Pagbawas ng Pagkadepende sa Sasakyan

Ang mga sasakyan ay isang malaking pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin sa Bay Area. Ang maayos na pinagsamang pagplano ay maaaring mag-alay sa mga residente ng mas maraming mapipiling paglalakbay at bawasan ang pangangailangan na magmaneho sa pamamagitan ng:

 • Paglalagay ng bahay, trabaho, paaralan, tindahan, at serbisyo nang malapit sa isa't isa.
 • Paglalagay ng mataas ang densidad na pagtatayo na malapit sa mga istasyon at koridor ng paghahatid.
 • Pagkakaloob ng ligtas at maginhawang daan ng naglalakad at nagbibisikleta sa mga kalye, bangketa, landas, tigilan ng paghahatid, at mga lokal na serbisyo.
 • Pagpapaunlad ng lupang kulang sa paggamit.

Mga Benepisyo sa Komunidad

Ang pagbawas ng pangangailangan na magmaneho ay lumilikha ng maraming benepisyo para sa mga komunidad, kabilang ang:

 • Pagbawas ng mga emisyon ng sasakyan at gas ng greenhouse na tumutulong sa pandaigdig na pag-init.
 • Pagkakaloob ng mas abot-kayang bahay.
 • Pagbawas ng pagsisikip ng trapiko at malayong distansiya na pagbiyahe.
 • Pagbawas ng pagpaparumi sa tubig mula sa runoff sa kalunsuran.
 • Pagbawas sa paggamit ng enerhiya.
 • Pagpapabuti ng kalusugan sa pamamagitan ng dinagdagang pisikal na aktibidad.
 • Pagpapabuti ng lokal na kalidad ng hangin
 • Paglikha ng masigla at matitirahang mga komunidad.
 • Pangangalaga ng bukas na espasyo at mga lupang pang-agrikultura.

Mga Panrehiyong Inisyatibo

Maraming lokal at panrehiyong pagsisikap na sumusuporta sa matalinong paglaki, kabilang ang:

 • Panukalang-batas ng Senado 375 – Nag-aatas na ang Panrehiyong Plano sa Transportasyon ng Bay Area ay magtagglay ng isang Estratehiya sa mga Maipagpapatuloy ng Komunidad upang pagsamahin ang paggamit ng lupa at pagpaplano sa transportasyon.
 • Plan Bay Area – Nagtataguyod ng mga estratehiya sa matalinong paglaki na kabilang ang masinsin, magkahalong paggamit na pagpapaunlad na nalalakaran, nabibisikletahan, at malapit sa paghahatid, mga trabaho, mga paaralan, mga tindahan, at libangan.
 • FOCUS – Nagtataguyod ng isang mas masinsing disenyo ng paggamit ng lupa para sa Bay Area sa pamamagitan ng pagtukoy sa 100 priyoridad ng lugar ng pagpapaunlad at pagdadala ng pinansiyal na tulong at mga tagatulong sa pagpaplano sa mga lugar na ito.
 • Transportasyon 2035 – Tinutukoy kung paano ang pederal, pang-estado, at lokal na mga pondo sa transportasyon ay gagastahin sa Bay Area sa susunod na 25 taon upang lumikha ng isang malusog na kapaligiran at itaguyod ang pantay na mga mapipili sa transportasyon para sa lahat ng residente.
 • Plano sa Malinis na Hangin – Ang pinakahuling plano ng Distrito ng Hangin para sa pagbawas ang mga emisyon at pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa rehiyon. Marami sa mga hakbang sa pagkontrol ay nagsasama ng mga prinsipyo ng matalinong paglaki.

Mga Tagatulong

Ang Distrito ng Hangin ay nakipagtulungan sa Fehr & Peers Transportation Consultants upang bumuo ng isang nakabase-sa-Excel na kasangkapan na kumakalkula ng mga epekto ng antas-ng-proyekto na mga hakbang sa pangangailangan ng transportasyon sa mga milya ng sasakyang nilakbay. Ang kasangkapan at patnubay sa gumagamit ay makukuha sa:

Ang mga karagdagang tagatulong sa matalinong paglaki ay kabilang ang:

Contact Us

Christy Riviere
Pangunahing Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.4925

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/7/2015