Plano sa Kahandaan ng Plug-in na de-kuryenteng mga Sasakyan

Ang Plano sa Kahandaan ng Plug-in na De-kuryenteng mga Sasakyan ng Bay Area ay nag-aalay ng patnubay sa paghahanda ng pangmaramihang paggamit ng mga de-kuryenteng sasakyan sa Bay Area.

Ang Plano ay nagbibigay sa mga drayber, ahensiya, utilidad, at ibang mga apektado ng impormasyon tungkol sa kung paano maghanda para sa paggamit ng plug-in na de-kuryenteng mga sasakyan, o mga PEV, sa Bay Area. Ang Plano ay kabilang ang mga estratehiya para sa:

  • Mabilis na pagtataas ng paggamit ng PEV.
  • Pagsuplay ng isang maipagpapatuloy na impra-istruktura upang tugunan ang lumalaking pangangailangan.
  • Pag-aalok ng pinansiyal at ibang mga insentibo upang tumulong na palakihin ang pamilihan ng PEV.
  • Pagbuo ng kamalayan at pangangailangan para sa mga PEV sa pamamagitan ng edukasyon at pakikipag-ugnayan sa mga mamimili.
  • Pag-aalok ng patnubay sa mga lokal na gobyerno tungkol sa magigiliw na patakaran sa PEV, mga ordinansa, pagsosona at mga gawain sa pagbibigay ng permiso.
  • Pag-akit at pagpapanatili ng lokal na pagmanupaktura at mga serbisyo ng PEV.
  • Pagsasama ng maipagpapatuloy na mga estratehiya sa mga komunidad (Plan Bay Area).

Binuo ng Distrito ng Hangin sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan at sa Kapisanan ng mga Gobyerno ng Bay Area, ang Plano ay binubuo ng dalawang volume:

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Estratehikong mga Insentibo

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016