Programa ng Bay Area tungkol sa Plug-in na De-kuryenteng Sasakyan

Alamin ang tungkol sa mga programa ng Air District tungkol sa isinasaksak na de-kuryenteng sasakyan, ang Konseho ng Nangangasiwa sa De-kuryenteng Sasakyan, at mga mapagkukunan ng pondo para sa pagpapalawak ng paggamit ng de-kuryenteng sasakyan sa Bay Area.

Ang plug-in na de-kuryenteng mga sasakyan o mga PEV, ay lumilitaw na teknolohiya na maraming potensyal para sa pagbawas ng nagpaparumi sa hangin at ng mga greenhouse gas. Ang malawakang paggamit ng mga PEV ay mangangailangan ng pamumuhunan sa mga sasakyang ito at sa pagkakabit ng imprastraktura para sa pag-charge sa buong Bay Area. Iba't ibang insentibo, kabilang ang pagpopondo at iba pang mga benepisyo ang binuo upang tulungang hikayatin ang paglipat sa mga PEV na walang emisyon sa Bay Area.

Kasalukuyang nakatuon ang Air District sa pagpapahusay ng pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mga programang insentibo upang magbigay ng tulong na pagpopondo para sa pagpapalaganap ng mga PEV at ang imprastraktura na sumusuporta sa mga sasakyang ito. Kung gusto mong makatanggap ng mga abiso tungkol sa mga bagong insentibong programa na makukuha sa Air District, mangyaring isumite ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa online gamit ang Form ng Mailing List ng Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA).

Para sa impormasyon sa mga kasalukuyang insentibong programa ng Air District, bisitahin ang Mga gawad na seksyon ng web site. 

Nangangasiwang Konseho ng Bay Area para sa De-kuryenteng Sasakyan

Ginawa noong 2011, ang Nangangasiwang Konseho ng Bay Area para sa De-kuryenteng Sasakyan (Nangangasiwang Konseho para sa EV) ay isang forum na binubuo ng mga kawani, peer-to-peer na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok na talakayin ang mga lumilitaw na takbo na may kaugnayan sa PEV at upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagpapatupad ng mga pinakamagandang kasanayan na sumusuporta sa pinabilis na paggamit ng PEV sa kanilang mga komunidad. Nagsasama-sama ang mga kalahok ng mga tatlong beses sa isang taon at kinakatawan ang mga organisasyon mula sa mga industriya ng PEV; mga ahensiya ng pederal, estado, rehiyon at ng lokal na gobyerno; mga institusyon sa pananaliksik; at mga nonprofit.

Naging instrumento ang Nangangasiwang Konseho ng EV sa paggabay sa pagbuo ng Plano sa Pagiging Handa ng Bay Area para sa PEV, na nakumpleto noong Disyembre 2013. Ang planong ito ay mayroong mga estratehiya at gabay—mula sa pananaliksik, pagsusuri at komento ng publiko—para sa mga lokal na gobyerno at iba pang mga apektado ng PEV upang ipatupad para suportahan ang maramihang pagpapalaganap ng mga PEV sa susunod na 10 taon.

Tinatalakay ng mga pagpupulong ng Nangangasiwang Konseho ng EV ang mga paksang tinalakay sa Plano ng Pagiging Handa sa EV, na kinabibilangan ng:

  • mga pinakamagandang kasanayan tungkol sa mga kodigo ng gusali na pinapayagan ang PEV
  • mga proseso ng pagbibigay ng pahintulot at inspeksyon
  • pagtatakda ng mga zone, mga tuntunin sa pagpaparada at mga lokal na ordinansa
  • mga pagkakataon sa pagpopondo at mga business model para sa charging station ng PEV
  • mga pagsasalang-alang para sa mga paglalagay ng mga charging station
  • pakikipag-ugnayan
  • mga estratehiya para sa pagbawas sa mga epekto ng utility grid

Kung gusto mong lumahok o kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa Nangangasiwang Konseho ng Bay Area para sa EV, mangyaring ibigay sa online form na ito ang iyong impormasyon. Ang mga interesadong partido ay kakaugnayin ng Kearns & West, mga tagapangasiwa para sa Konseho ng EV, tungkol sa mga darating na pagpupulong at pagiging available ng mga mapagkukunang may kaugnayan sa EV.

Ang mga kalahok sa Nangangasiwang Konseho ng EV na gustong maka-access sa mga materyal sa pagpupulong ay maaaring mag-log in sa ibinahaging drive sa www.Box.com.

Mga Programa ng Pagpapakita ng De-kuryenteng Sasakyan ng Bay Area

Programang PEV ng City CarShare

Ang City CarShare, na isang organisasyon sa pag-upa ng sasakyan, ay nagbibigay ng armada ng mga mauupahang sasakyan na matipid sa gasolina. Ang Air District, kasama ng iba pang mga lokal na katuwang, ay nagbigay ng pagpopondo upang dagdagan ang bilang ng Plug-In at Hybrid na De-kuryenteng mga Sasakyan, Plug-In Hybrid Electric Vehicles o mga PHEV, sa armada ng City CarShare. Sa ilalim ng programang ito, 10 hybrid na de-kuryenteng sasakyan ang ginawang mga PHEV at idinagdag sa armada ng City CarShare sa San Francisco at Berkeley. Makikita ang higit pang impormasyon tungkol sa programang ito at ang gabay sa pinakamagandang kasanayan sa Ulat sa Plug-in at Hybrid na De-kuryenteng Sasakyan na Proyekto ng CarShare.

Gabay sa Pagpapakita ng Charging Station ng EV 

Ang Programa ng Pagpapakita ng Charging Station ng EV ay nagbigay ng humigit-kumulang na $1 milyon gawan na pagpopondo upang maglagay ng mga charging station ng EV na bago at magagamit ng publiko kasama ng mga pangunahing koridor ng transportasyon, sa mga trabaho at sa mga pangunahing destinasyon. Naging posible ang programang ito sa pamamagitan ng gawad mula sa Pondo ng Pakikipag-ayos sa Gasolinang Pinalitan ng Formula (Reformulated Gasoline Settlement Fund). Ginawa bilang resulta ng isang antitrust class action (paghahabla ng mga mamimili o entidad dahil sa pagkalugi sa kompetisyon sa produkto), ang layunin ng Pondo ay magkamit ng mga benepisyo ng malinis na hangin at pagtitipid sa gasolina para sa mga mamimili ng California. Ang impormasyong nakalap mula sa programa ay titipunin sa Mga Resulta ng Ulat sa Programa upang idokumento ang mga benepisyo sa kapaligiran, ekonomiko at pagpapatakbo, at mga aral na natutunan.

Mga Mapagkukunan ng De-kuryenteng Sasakyan 

Para sa higit pa tungkol sa mga de-kuryenteng sasakyan, mga charging station at iba pang impormasyon, pakibisita ang EV Resource Center.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Estratehikong mga Insentibo

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 6/2/2020