Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Mga Pasilidad ng Metal

Alamin kung pinangangasiwaan ang mga pasilidad ng metal at tingnan ang mga plano upang bawasan ang mga emisyon ng mga ito.

Ang mga pasilidad na metal ay kabilang ang mga pagpapatakbo ng pagawaan ng bakal, naghuhulma, mga tagagutay ng metal, at pagresaykel. Ang mga pasilidad na ito ay maaaring maglabas ng pareho ng mga partikulo at mga amoy. Ang Distrito ng Hangin ay nag-aatas sa mga pasilidad ng metal na sumunod sa Plano sa Pagbabawas ng mga Emisyon na naglalarawan ng kanilang mga pagpapatakbo at mga pagsisikap na bawasan ang mga emisyon.

Mga Plano sa Pagbabawas ng mga Emisyon

Ang mga sumusunod ay mga iniaatas ng EMP para sa mga pasilidad na metal ng Bay Area:

  • Ang mga tagaresaykel at tagagutay na nagpoproseso ng 1,000 tonelada ng metal o higit kada 12-buwang panahon ay dapat magharap ng isang EMP at magpanatili ng mga rekord upang ipakita kung paano sila sumusunod sa plano.
  • Ang mga pagawaan ng bakal at naghuhulma na tumutunaw lamang ng malinis na metal o alloy ay di-saklaw ng paghaharap ng isang EMP , pero dapat magpanatili ng mga rekord upang ipakita na ang mga ito ay kuwalipikado para sa pagkalibreng ito.
  • Ang mga pagawaan ng bakal at naghuhulma na nagpoproseso ng mas kaunti sa 1 tonelada kada 12-buwang panahon ay libre sa paghaharap ng isang EMP .
  • Ang mga pagawaan ng bakal at naghuhulma na nagpoproseso ng nasa pagitan ng 1 tonelada at 2,500 tonelada ng metal kada 12-buwang panahon ay di-saklaw ng paghaharap ng isang EMP , pero dapat magpanatili ng mga rekord upang ipakita na ang mga ito ay kuwalipikado para sa pagkalibreng ito.
  • Ang mga pagawaan ng bakal at naghuhulma na nagpoproseso ng mas marami kaysa 2,500 tonelada ng metal kada 12-buwang panahon aydapat magharap ng isang EMP at magpanatili ng mga rekord upang ipakita kung paano sumusunod ang mga ito sa plano.

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng panuntunan at isang halimbawa ng kung paano ihanda ang isang EMP .

Pampublikong Komento

Ang mga bagong pasilidad ng metal ay may 12 buwang upang magsumite ng isang burador na EMP para sa pampublikong komento at pag-aproba ng Distrito ng Hangin. Ang publiko ay may 30 araw upang magkomento sa burador ng mga EMP . Ang kinumpletong mga EMP (na tinanggal ang kompidensiyal na impormasyon) ay makikita sa mga talahanayan sa ibaba.

Regulasyon 12, Tuntunin 13 (Mga Pagpapatakbo ng Pagawaan ng Bakal at Pagpapanday)

FacilityStart DateEnd DateDocumenttable-mobile-only-column
AB&I Foundry10/27/201412/19/2014AB&I Foundry EMP
AB&I Foundry
Start Date:
10/27/2014
End Date:
12/19/2014
Document:
AB&I Foundry EMP
CASS, Inc.10/27/201412/5/2014CASS, Inc. EMP
CASS, Inc.
Start Date:
10/27/2014
End Date:
12/5/2014
Document:
CASS, Inc. EMP
PSC LLC1/17/20152/19/2015Pacific Steel Casting (PSC) LLC. Reg 12-13 EMP
PSC LLC
Start Date:
1/17/2015
End Date:
2/19/2015
Document:
Pacific Steel Casting (PSC) LLC. Reg 12-13 EMP
US Pipe and Foundry10/27/201412/5/2014US Pipe and Foundry EMP
US Pipe and Foundry
Start Date:
10/27/2014
End Date:
12/5/2014
Document:
US Pipe and Foundry EMP
USS POSCO Industries11/3/201412/5/2014USS Posco EMP
USS POSCO Industries
Start Date:
11/3/2014
End Date:
12/5/2014
Document:
USS Posco EMP

Regulasyon 6, Tuntunin 4 (Mga Pagpapatakbo ng Paggutay ng Metal at Pagresaykel)

FacilityStart DateEnd DateDocumenttable-mobile-only-column
Schnitzer Steel Products Company10/29/201412/5/2014Schnitzer Steel Products EMP
Schnitzer Steel Products Company
Start Date:
10/29/2014
End Date:
12/5/2014
Document:
Schnitzer Steel Products EMP
SIMS Metal Management - Redwood City10/28/201412/5/2014SIMS Metal Management - Redwood City
SIMS Metal Management - Redwood City
Start Date:
10/28/2014
End Date:
12/5/2014
Document:
SIMS Metal Management - Redwood City
SIMS Metal Management - Richmond10/27/201412/5/2014SIMS Richmond EMP
SIMS Metal Management - Richmond
Start Date:
10/27/2014
End Date:
12/5/2014
Document:
SIMS Richmond EMP

Huling-araw sa Pagbabago ng Iniaatas ng Pag-uulat

Ang Distrito ay nagpapalawig ng huling-araw para sa mag-ulat ang mga pasilidad ng nakaplanong mga pagbawas ng takas na mga emisyon at mga hakbang sa pagpigil sa 30 araw pagkaraan matanggap ng isang pasilidad ang isang inaprobahang EMP.  Seksiyon 407 ng Regulasyon 12-13 at 6-4 ay nag-aatas sa mga pasilidad na napapailalim sa isang EMP na magsumite ng isang ulat bago ang Mayo 1, 2015 na naglalarawan ng nakaplanong mga hakbang sa pagbawas ng mga emisyon, mga proseso at pamamaraan na ipatutupad sa loob ng susunod na 5 taon. Ang intensiyon ng seksiyon 407 ay para bumuo ang mga pasilidad ng mga hakbang sa pagbawas at pagpigil sa mga emisyon pagkatapos magkaroon ng pagkakataon na suriin ang mga rekomendasyon ng Distrito. Ang pagpapalawig na ito ay nagpapahintulot ng sapat na oras para sa mga pasilidad na suriin ang mga rekomendasyon ng Distrito at itatag ang mga hakbang na ito sa pagpigil. 


Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Saturday,
    8/8

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/7/2015