Pagpaplano ng Malulusog na Lugar

Alamin kung paano nakikipagtulungan ang Distrito ng Hangin sa mga lungsod at county upang bawasan ang mga lokal na panganib at peligro mula sa pagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng masaklaw na pagpaplano, tulong na teknikal, at mga gawad sa mga lokal na proyekto.

Sa kabila ng maraming nagawa sa pagbawas ng pagpaparumi sa hangin, ang ilang komunidad sa Bay Area ay nakakaranas pa rin ng mas mataas na mga antas ng pagpaparumi, at mga epekto sa kalusugan, kumpara sa ibang mga bahagi ng Bay Area. Ang mga antas ng pagpaparumi sa hangin ay pinakamataas sa malapit sa mga pinanggagalingan ng pagpaparumi—tulad ng malapit sa mga freeway, mga abalang daanan, mga abalang sentro ng pamamahagi, at malalaking pinanggagalingang pang-industriya. Mayroon ding mas maliit, mas hindi kapansin-pansin na mga pinanggagalingan ng pagpaparumi ng hangin - kabilang ang mga istasyon ng gas at pansuportang diesel na generator - na maaaring makalikha ng mga kalagayan na nakakapinsala sa kalusugan ng mga tao.  Ang pagtatayo sa hinaharap, kung hindi nakaplano na iniisip ang kalusugan, ay maaaring magtaas ng pagkahantad sa hindi malusog na hangin para sa mga kasalukuyan at bagong residente. Upang mapabuti ng lokal na kalusugan, ang Distrito ng Hangin ay nakikipagtulungan sa mga lungsod at county upang bawasan ang mga lokal na panganib at peligro mula sa pagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng masaklaw na pagpaplano, tulong na teknikal, at mga gawad sa mga lokal na proyekto.

Suporta para sa mga Tagaplano

Ang Distrito ng Hangin ay sumusuporta sa mga regulasyon at programa upang linisin ang fleet ng sasakyan, at sumusuporta sa lokal at panrehiyong mga pagsisikap sa pagpaplano, tulad ng Plan Bay Area, upang bawasan ang vehicle miles traveled (VMT) at itaguyod at ang “nakapokus na paglaki” sa buong rehiyon. Ang mga hakbang na ginagawa ng Distrito ng Hangin upang itaguyod ang naturang mga estratehiya sa paggamit ng lupa ay kabilang ang mga estratehiya sa paggamit ng transportasyon at lupa sa Plano sa Malinis na Hangin ng 2010 (kasalukuyang isinasapanahon), ang Mga Panuntunan ng CEQA para sa mga proyektong pagpapaunlad sa paggamit ng lupa, tulong na teknikal at pagpopondo para sa mga lokal na tagaplano, at isang kasangkapan sa pagsusuri ng Pamamahala ng Pangangailangan ng Transportasyon. Ang Distrito ng Hangin ay nagtatrabaho rin upang kumpletuhin ang isang librong patnubay, Pagpaplano ng Malulusog na Lugar, para sa pagtugon sa mga lokal na pinanggagalingan ng mga pamparumi sa hangin sa pagpaplano ng komunidad (inaasahang tag-init ng 2015).

Ang Distrito ng Hangin ay nakipagtulungan kamakailan sa Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan upang bumuo at magkasamang magpatibay ng Programang mga Benepisyo sa Nagbibiyahe sa Bay Area na nagtataguyod ng paggamit ng mga alternatibong paraan ng transportasyon tulad ng pagbibisikleta, paglalakad, at paggamit ng paghahatid. Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob din ng mga gawad para sa mga programang pagbibisikleta, pagbahagi ng sasakyan at nakabase sa shuttle, halimbawa Bay Area BikeShare, upang bawasan ang mga emisyon ng sasakyan sa daan at itaguyod ang maipagpapatuloy na mga paraan ng transportasyon. 

Ang Distrito ng Hangin ay malapit na nakikipagtulungan sa mga tauhan ng lokal na gobyerno upang bumuo ng masaklaw, pambuong-komunidad na mga pagharap sa pagbawas ng mga lokal na panganib at peligro ng pagpaparumi sa hangin. Ang Distrito ng Hangin ay tumutulong sa mga tauhan ng lokal na gobyerno na tukuyin ang mga pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin na malapit sa kasalukuyang mga lugar ng bahay at nakaplanong pagpapaunlad. Ang mga tauhan ng Ditrito ng Hangin ay tumutulong din sa pagmodelo ng panganib, pag-alam ng mga hakbang sa pagbawas ng emisyon, pagtunton sa pagpapatupad, at pagsuporta sa paglahok ng publiko at mga proseso ng pagsusuring pangkapaligiran.

Mga Plano sa Pagbawas ng Panganib sa Komunidad

Ang Distrito ng Hangin ay nakipagtulungan sa Lungsod at County ng San Francisco upang bumuo ng isang pambuong-lungsod na imbentaryo ng mga emisyon at magmapa ng mga konsentrasyon ng pagpaparumi sa hangin at mga posibleng panganib mula sa pareho ng nakapirmi at gumagalaw na mga pinanggagalingan. Ang resultang mapa ay tumukoy sa mga sona ng pagpaparumi sa hangin na ang San Francisco sa ilalim ng lokal na ordinansa nito, Artikulo 38, ay nag-aatas ng pagpapatupad ng mga pagpapagaan upang bawasan ang pagkahantad para sa mga residente sa hinaharap. Ang Distrito ng Hangin ay nagsimula rin ng isang katulad na proyekto sa San Jose.

Contact Us

Alison Kirk
Nakatataas na Tagaplanong Pangkapaligiran

415.749.5169

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/7/2015