Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Giấy Phép

Xem và tải xuống đơn xin, mẫu gia hạn, và mẫu liên hệ cho các chương trình Giấy Phép Địa Hạt Không Khí, Tiêu Đề V và Cơ Sở Nhỏ.

Đơn Xin Giấy Phép

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
123
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 29 items in 3 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Mẫu Gia Hạn Giấy Phép

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Mẫu Tiêu Đề V và Cơ Sở Nhỏ

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 17 items in 2 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Cơ Sở Phân Phát Xăng Biệt Lập - Mẫu Đơn Xin Giấy Phép

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 9 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Làm Đồng Xe Hơi và Tiệm Giặt Khô - Mẫu Đơn Xin Giấy Phép

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 6 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Các cơ sở Làm Đồng Xe Hơi, Phân Phối Xăng và Tiệm Giặt Khô Biệt Lập - Mẫu Cập Nhật Thông Tin và Bảo Trì

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

 

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 8 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

 

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 4 items in 1 pages
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Contact Us


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    6/1

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/08/2014