Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử và Thủ Tục Khiếu Nại

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (BAAQMD) không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, bản sắc dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tình dục, bản dạng giới tính, biểu hiện giới, màu da, thông tin di truyền, bệnh tình, hoặc rối loạn tâm thần, hoặc khuyết tật, hoặc bất kì thuộc tính hay niềm tin được bảo vệ bởi luật pháp.

Thủ Tục Khiếu Nại theo Tiêu Đề VI của Địa Hạt Không Khí

Địa Hạt Không Khí có sẵn Thủ Tục Khiếu Nại theo Tiêu Đề VI để giải quyết các khiếu nại theo Tiêu Đề VI tại địa phương mà phù hợp với Quy Định của EPA trong Quy Định Liên Bang (Code of Federal Regulations, C.F.R.) 40 Mục 5 và 7.

Thủ tụch khiếu nại có bốn bước:

 1. Nộp Khiếu Nại:
  Bất kỳ ai cảm thấy rằng họ, với tư cách cá nhân hoặc như một thành viên của bất kỳ một tập thể nào, trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, hoặc phái tính, đã bị loại trừ khỏi hoặc bác bỏ lợi ích về, hoặc bị phân biệt đối xử theo, bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận được hỗ trợ tài chánh liên bang thông qua Địa Hạt Không Khí có thể nộp một khiếu nại bằng văn bản với Giám Đốc Điều Hành của Địa Hạt Không Khí. Khiếu nại đó phải được nộp trong vòng 180 ngày sau ngày người đó tin rằng việc phân biệt đối xử đã xảy ra. Xem mẫu Khiếu Nại theo Tiêu Đề VI.
   
 2. Giới Thiệu đến Viên Chức Duyệt Xét:
  Sau khi nhận được khiếu nại, Giám Đốc Điều Hành sẽ chỉ định một hoặc nhiều nhân viên làm viên chức duyệt xét, khi thích hợp, để đánh giá và điều tra vụ khiếu nại, có tham khảo ý kiến với Luật sư Cơ quan. (Các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên sẽ hoàn tất việc duyệt xét của họ không trễ hơn 60 ngày sau ngày Địa Hạt Không Khí nhận được khiếu nại. Nếu cần thêm thời gian, Giám Đốc Điều Hành sẽ thông báo cho người khiếu nại về thời gian ước tính để hoàn tất việc duyệt xét. Sau khi hoàn tất việc duyệt xét, (các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên sẽ đưa ra đề nghị về lẽ phải trái của vụ khiếu nại và liệu những biện pháp khắc phục có sẵn để giải quyết hay không. Ngoài ra, (các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên có thể đề nghị những cải tiến đối với các quy trình của Địa Hạt Không Khí vì chúng có liên quan đến Tiêu Đề VI và công lý môi trường, khi phù hợp. (Các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên sẽ chuyển các đề nghị của họ cho Giám Đốc Điều Hành xem xét. Giám Đốc Điều Hành sẽ ban hành hồi đáp bằng văn bản của Địa Hạt Không Khí cho người khiếu nại.
   
 3. Yêu Cầu Tái Xét:
  Nếu người khiếu nại không hài lòng với lời hồi đáp, người khiếu nại có thể yêu cầu tái xét bằng cách gửi một yêu cầu, bằng văn bản, cho Phó Viên Chức Điều Hành trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hồi đáp. Yêu cầu tái xét nên giải thích bất cứ mục nào người khiếu nại cảm thấy không được Giám Đốc Điều Hành giải quyết. Phó Viên Chức Điều Hành sẽ thông báo cho người khiếu nại trong vòng 10 ngày biết là yêu cầu tái xét đã được chấp nhận hoặc từ chối. Trong trường hợp Phó Viên Chức Điều Hành tái xét, vấn đề này sẽ được giao lại cho (các) viên chức duyệt xét thuộc ban nhân viên để đánh giá lại theo quy định tại Đoạn Văn 2, ở trên.
   
 4. Kháng Cáo:
  Nếu yêu cầu tái xét bị bác, người khiếu nại có thể kháng cáo hồi đáp của Phó Viên Chức Điều Hành đối với vụ khiếu nại bằng cách nộp một kháng cáo bằng văn bản cho Viên Chức Điều Hành không trễ hơn 10 ngày sau khi nhận được quyết định bằng văn bản của Phó Viên Chức Điều Hành từ chối việc tái xét.

Trợ Giúp

Nếu quý vị cần được trợ giúp để hoàn thành một vụ khiếu nại theo Tiêu Đề VI, vui lòng liên lạc Rex Sanders, Giám Đốc Điều Hành.

Chi Tiết Liên Lạc để Khiếu Nại theo Tiêu Đề VI của Địa Hạt Không Khí

Đệ Trình Đơn Khiếu Nại Về Hành Vi Phân Biệt Đối Xử Lên Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường

Bất kỳ ai cũng có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử lên Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường bằng cách gửi đến Văn Phòng Dân Quyền, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Mã Bưu Chính 1201A, 1200 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20460.

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 02/06/2020