Yêu Cầu Hồ Sơ Công Cộng

Có thể yêu cầu hồ sơ công cộng từ Địa Hạt Không Khí theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng California. Yêu cầu tiếp cận hồ sơ và tìm hiểu thêm về chính sách quản lý hồ sơ của Địa Hạt ở bên dưới.

Request Records

To request Air District public records, submit a request electronically through the Air District’s Public Records Portal. You will receive a reply email that describes and confirms the request and assigns it an identifying number. You can also set up an account to track the Air District’s response to your request.

Public Records Portal
 Make a Request 

Yêu Cầu Hồ Sơ

Muốn yêu cầu hồ sơ công cộng từ Địa Hạt Không Khí, nộp một yêu cầu bằng phương tiện điện tử qua Cổng Hồ Sơ Công Cộng của Địa Hạt Không Khí. Quý vị sẽ nhận được một email hồi đáp với nội dung mô tả và xác nhận yêu cầu đó và gán cho nó một con số nhận dạng. Quý vị cũng có thể thiết lập một trương mục để theo dõi hồi đáp của Địa Hạt Không Khí đối với yêu cầu của quý vị.

Cổng Hồ Sơ Công Cộng
 Đưa ra một Yêu Cầu 

Miễn Trừ

Địa Hạt Không Khí cung cấp quyền truy cập vào tất cả hồ sơ công cộng ngoại trừ một số hồ sơ nhất định được pháp luật miễn trừ. Hồ sơ được miễn trừ bao gồm hồ sơ điều tra, dự thảo, tư vấn pháp lý bảo mật, bí mật thương mại, hồ sơ kiện tụng nhất định, hầu hết hồ sơ nhân sự, và bất kỳ thông tin nào khác có thể sẽ được bảo mật theo luật tiểu bang hoặc liên bang.

Lệ Phí

Địa Hạt Không Khí có thể tính chi phí trực tiếp để sao chụp khi họ cung cấp bản sao hồ sơ. Khi nhân viên phải lập dữ liệu điện tử, trích xuất thông tin từ một hồ sơ điện tử, hay tiến hành lập trình máy tính để đáp ứng một yêu cầu, Địa Hạt Không Khí có thể đòi hỏi người yêu cầu phải chịu toàn bộ chi phí, kể cả giờ làm việc của nhân viên, chứ không chỉ chi phí trực tiếp để sao chụp.

Thông Tin Bổ Sung

Có thông tin bổ xung về hồ sơ công cộng của Địa Hạt Không Khí ở Phần I, Đoạn 11 trong Bộ Điều Lệ Hành Chánh của Địa Hạt Không Khí.

Contact Us


Hồ Sơ Công Cộng

415 749-4761

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 09/11/2015