Press Releases

In this section, view Air District press releases, dating from the current year back to 2003.

2022 Press Releases

Release DatePDF FilesTable Mobile Only Column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 67 items in 7 pages
28/11/2022Air District offers $1200 to scrap old cars through the Vehicle Buy Back Program
28/11/2022
24/11/2022Spare the Air Alert issued for Friday due to wood smoke pollution
24/11/2022
PDF Files:
22/11/2022Air District asks public to not burn wood over Thanksgiving holiday
22/11/2022
PDF Files:
15/11/2022Chương trình Sạc Điện! của Địa Hạt Không Khí giúp tài trợ cho các trạm sạc xe điện

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
10/11/2022Địa Hạt Không Khí nhận được cấp khoản của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) Hoa Kỳ dành cho công tác giám sát không khí cộng đồng tại East Oakland

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
09/11/2022Địa Hạt Không Khí đại diện cho Vùng Vịnh tại COP27

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
09/11/2022
PDF Files:
Địa Hạt Không Khí đại diện cho Vùng Vịnh tại COP27

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
03/11/2022Chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt Không Khí hiện thực hóa phương án một điểm đa dịch vụ dành cho xe điện

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
20/09/2022Địa Hạt Không Khí mở cửa Trung Tâm Không Khí Sạch đầu tiên của California tại San Francisco

Also available in:
English | 中文 | Español

Press Kit: Map of Clean Air Centers


Press Kit: CAC Fact Sheet


Press Kit: Clean Air Centers logo
20/09/2022
PDF Files:
Địa Hạt Không Khí mở cửa Trung Tâm Không Khí Sạch đầu tiên của California tại San Francisco

Also available in:
English | 中文 | Español

Press Kit: Map of Clean Air Centers


Press Kit: CAC Fact Sheet


Press Kit: Clean Air Centers logo
15/09/2022Chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt Không Khí mở rộng trên toàn tiểu bang để tăng tốc quá trình giảm bớt khí nhà kính

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
14/09/2022Lệnh triệt giảm để dừng hoạt động của các máy phát điện chạy bằng điêzen tại Green Sage của Địa Hạt Không Khí có hiệu lực thi hành ngay lập tức theo phán quyết của thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Alameda

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
Spare the Air Status

Last Updated: 16/06/2022