Điều Lệ & Tuân Thủ

Tìm hiểu về các Điều Lệ của Địa Hạt Không Khí, cách tuân thủ điều lệ, cách thức quá trình thanh tra bảo đảm những điều lệ này sẽ được tuân thủ, cũng như những điều lệ mới mà chúng tôi đang nghiên cứu.

Địa Hạt Phẩm Chất Không Khí đưa ra các quy định dựa trên những biện pháp đã được trình bày trong Kế Hoạch Không Khí Sạch. Nhân viên Địa Hạt Không Khí thành lập các điều lệ mới để giảm thiểu phát thải nhằm cải thiện y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

Thành lập điều lệ là quá trình nhân viên Địa Hạt Không Khí soạn thảo các quy định để quản lý các nguồn ô nhiễm không khí cố định tại Vùng Vịnh. Nó liên quan đến nghiên cứu kỹ thuật, liên quan đến những người có quyền lợi liên đới bị ảnh hưởng, các cuộc họp cộng đồng nhằm cho phép các bên bị ảnh hưởng chẳng hạn như các ngành công nghiệp và cộng đồng đóng góp ý kiến, và soạn thảo CEQA cũng như phân tích kinh tế xã hội.

Điều lệ mới sẽ được thông qua bởi Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí và sau đó sẽ được thực thi thông qua các chương trình Cấp Phép và Thanh Tra của Địa Hạt Không Khí.

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 06/01/2022