Huấn Luyện về Tuân Thủ Công Nghiệp

Tìm hiểu về quá trình miễn phí đào tạo tuân thủ phẩm chất không khí và đăng ký lớp học sắp tới.

Địa Hạt Không Khí thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo các ngành công nghiệp quy định về tuân thủ các quy định về phẩm chất không khí. Người tham gia sẽ được cung cấp:

  • Công cụ và lời khuyên về hỗ trợ tuân thủ
  • Đào tạo và thực hành thực tế
  • Thông tin về tác động của ô nhiễm không khí đối với y tế công cộng
  • Những tài liệu dễ hiểu về quy định phẩm chất không khí
  • Mẫu hồ sơ ghi chép, sách tự kiểm tra và các sổ tay hữu dụng khác

Những lớp này hoàn toàn miễn phí và được tổ chức tại các địa điểm thuận tiện tại Vùng Vịnh. Cũng có thể có biên dịch viên ngôn ngữ nước ngoài.

Các Lớp Sắp Tới

Hiện tại, chưa có lớp nào được lên lịch

Điều Hành In Ấn Đồ Họa

DateSubjecttable-mobile-only-column
29/04/2010Graphic Arts Printing Operations ICS, District Office
29/04/2010
Subject:
Graphic Arts Printing Operations ICS, District Office
07/07/2010Graphic Arts Printing Operations Compliance Assistance School
07/07/2010
Subject:

Máy Sơn Di Động

Lớp Phủ Ngoài Sản Phẩm Gỗ

DateSubjecttable-mobile-only-column
11/05/2010Wood Product Coatings Industry Compliance School--- San Francisco
11/05/2010
Subject:

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 30/11/2015