Thông Báo Tuân thủ

Tìm hiểu về Thông Báo Tuân Thủ của Địa Hạt Không Khí và những việc cần làm nếu quý vị nhận được thông báo.

Báo Cáo Tuân Thủ (PDF) là một thông báo chính thức về những vi phạm nhỏ các quy định của Địa Hạt Không Khí. Những vi phạm này thường thuộc về hành chính hoặc có tác động nhỏ đến phẩm chất không khí. Nếu những vấn đề này được khắc phục trước ngày đến hạn hầu tòa thì không áp dụng chi phí phạt hành chính. Nếu những vấn đề này không được khắc phục trước ngày đến hạn hầu tòa thì Thông Báo Vi Phạmcó thể được ban hành.

Nếu Quý Vị Nhận Được Thông Báo Tuân Thủ

Phải ngay lập tức khắc phục tất cả các vấn đề được liệt kê trong Báo Cáo Tuân Thủ. Sau khi đã khắc phục vấn đề, phải thông báo cho nhóm Tuân Thủ và Thực Thi. Các thông tin dưới đây phải có sẵn khi quý vị gọi:

  • Số seri của Thông Báo Tuân Thủ
  • Vấn đề trích dẫn
  • Hành động khắc phục và ngày thực hiện
  • Nếu tất cả các vấn đề đều được khắc phục trước ngày hết hạn thì Địa Hạt Không Khí sẽ xem xét việc kết thúc vấn đề.

Giải Pháp

Trong một số trường hợp, thanh tra của Địa Hạt Không Khí có thể liên hệ với quý vị để xác nhận hành động khắc phục của quý vị. Nếu quý vị đã khắc phục xong tất cả các vấn đề đã trích dẫn trong Thông Báo Tuân Thủ và đã thông báo cho Địa Hạt Không Khí thì quý vị không cần phải làm gì cả.

Nếu Quý Vị Cần Trợ Giúp

Nếu có thắc mắc về những gì đã trích dẫn hoặc cách khắc phục những vấn đề đã được trích dẫn, hãy gọi cho thanh tra theo thông tin ghi ở cuối Thông Báo Tuân Thủ hoặc gọi đến Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Tuân Thủ. Hiệp hội thương mại địa phương hoặc tư vấn môi trường có thể hỗ trợ quý vị cách khắc phục vấn đề như đã trình bày trong Thông Báo Tuân Thủ.

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015