Quy Trình Kiểm Tra

Xem những hướng dẫn và quy trình kiểm tra để giúp doanh nghiệp duy trì việc tuân thủ và phòng tránh vi phạm luật pháp và quy định về phẩm chất không khí.

Hướng Dẫn và Quy Trình

Những hướng dẫn và quy trình này là nguồn tham khảo cho nhân viên Địa Hạt Không Khí và công chúng để trả lời các câu hỏi về thanh tra, tuân thủ, thực thi và để hỗ trợ huấn luyện thanh tra mới.

Vì những hướng dẫn và quy trình mới sẽ được thành lập nên một số phần có thể đã trải qua giai đoạn góp ý công cộng trước khi phát hành chính thức. Nếu vậy, chúng sẽ được đăng tải trên trang Thông Báo Công Cộng.

Hướng Dẫn

Quy Trình Thực Thi

Quy Trình Kiểm Tra Điều Lệ

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015