Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo

Tìm hiểu thông tin về nỗ lực soạn thảo điều lệ của Air District, bao gồm các hồ sơ dự thảo điều lệ, cơ hội tham gia công cộng, và các tài liệu về hội thảo công cộng.

Air District lập ra các điều lệ và quy định để cải thiện chất lượng không khí địa phương và bảo vệ sức khỏe của cư dân Vùng Vịnh.

Quy trình tạo và sửa đổi điều lệ và quy định của Air District bao gồm xây dựng các đánh giá kỹ thuật, tổ chức cuộc họp và hội thảo cộng đồng với các bên liên quan, lập ra các bản phác thảo điều lệ, sửa đổi và đánh giá tác động tiềm ẩn của điều lệ.

Trong suốt quy trình lập ra điều lệ, các báo cáo, tài liệu, thông báo, sự kiện sắp tới vẫn sẽ được cung cấp trên mạng cho các điều lệ riêng lẻ hiện đang được sửa đổi hoặc tạo lập.

Có thể tìm thấy điều lệ và sửa đổi mới đã được Hội Đồng Quản Trị của Air District thông qua trong danh sách Điều Lệ Hiện Hành. Điều lệ và sửa đổi được thông qua gần đây bao gồm:

Lịch Thực Hiện Gấp BARCT Theo AB 617

AB 617 yêu cầu các địa hạt không khí thực hiện Công Nghệ Trang Bị Thêm Giúp Kiểm Soát Khí Thải Tốt Nhất Sẵn Có, hay BARCT, đối với các nguồn gây ô nhiễm không khí tại các cơ sở theo chương trình Thương Mại Phát Thải. Air District đã lập và thông qua Lịch Thực Hiện Gấp BARCT để đáp ứng các yêu cầu này.

Rules Under Development

Note that the Air District is currently updating the structure of the Rule Development section of the website, and information on all rules under development may not be listed immediately. Additional information will be posted as this update progresses.

 Rule #Rule NameExpected Hearing Datetable-mobile-only-column
Regulation 2Permits 2021 Amendments to Rules 2-1 and 2-5 (Under Development)December 15, 2021
Regulation 2
Expected Hearing Date:
December 15, 2021
Next Upcoming Event:
Board of Directors Special Meeting
15/12/2021 8:30:00 SA
Watch/Listen:
Watch/Listen
Description:
The Regulation specifies the requirements for authorities to construct and permits to operate.
Rule Status:
Proposed
Contact:
 • Mark Tang
 • Kỹ Thuật Viên Cấp Phép Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4905
 

Next Upcoming Event

Board of Directors Special Meeting
15/12/2021 8:30:00 SA

Watch/Listen

Watch/Listen

Rule Status

Proposed

Contact

 • Mark Tang
 • Kỹ Thuật Viên Cấp Phép Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4905

Description

The Regulation specifies the requirements for authorities to construct and permits to operate.

Regulation 6, Rule 7Roofing Asphalt4th Quarter 2017
Regulation 6, Rule 7
Rule Name:
Expected Hearing Date:
4th Quarter 2017
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:

The purpose of the new set of rules and amendments under Regulation 6 is to reduce emissions of particulate matter from commercial and industrial sources.

Rule Status:
N/A
Contact:
N/A
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

N/A

Contact

N/A

Description

The purpose of the new set of rules and amendments under Regulation 6 is to reduce emissions of particulate matter from commercial and industrial sources.

Regulation 6, Rule 8Bulk material storage and handling4th Quarter 2017
Regulation 6, Rule 8
Expected Hearing Date:
4th Quarter 2017
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:

The purpose of the new set of rules and amendments under Regulation 6 is to reduce emissions of particulate matter from commercial and industrial sources.

Rule Status:
N/A
Contact:
N/A
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

N/A

Contact

N/A

Description

The purpose of the new set of rules and amendments under Regulation 6 is to reduce emissions of particulate matter from commercial and industrial sources.

Regulation 8, Rule 34 Solid Waste Disposal Sites Under DevelopmentN/A
Regulation 8, Rule 34
Expected Hearing Date:
N/A
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:
N/A
Rule Status:
Conceptual
Contact:
 • Laura Cackette
 • Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I
 • 415.749.8666
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Conceptual

Contact

 • Laura Cackette
 • Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Bậc I
 • 415.749.8666

Description

N/A

Regulation 9, Rule 4Nitrogen Oxides from Fan Type Residential Central Furnaces 2021 Amendment (Under Development)2022
Regulation 9, Rule 4
Expected Hearing Date:
2022
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:
This rule limits emissions of nitrogen oxides from natural gas-fired fan type residential central furnaces.
Rule Status:
Under Amendment
Contact:
 • Jennifer Elwell
 • Senior Air Quality Engineer
 • 415.749.8732
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Under Amendment

Contact

 • Jennifer Elwell
 • Senior Air Quality Engineer
 • 415.749.8732

Description

This rule limits emissions of nitrogen oxides from natural gas-fired fan type residential central furnaces.

Regulation 9, Rule 6Nitrogen Oxides Emissions from Natural Gas-Fired Water Heaters 2021 Amendment (Under Development)2022
Regulation 9, Rule 6
Expected Hearing Date:
2022
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:
This rule limits the emissions of nitrogen oxides from natural gas-fired water heaters and boilers.
Rule Status:
Under Amendment
Contact:
 • Jennifer Elwell
 • Senior Air Quality Engineer
 • 415.749.8732
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Under Amendment

Contact

 • Jennifer Elwell
 • Senior Air Quality Engineer
 • 415.749.8732

Description

This rule limits the emissions of nitrogen oxides from natural gas-fired water heaters and boilers.

Regulation 12, Rule 16Petroleum Refining Greenhouse Gas Emissions LimitsJune 21, 2017
Regulation 12, Rule 16
Expected Hearing Date:
June 21, 2017
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:

The purpose of this rule is to set numeric limits on refinery emissions of greenhouse gases.

Rule Status:
Proposed
Contact:
 • Gregory Nudd
 • Quản Lý Viên Chương Trình Phẩm Chất Không Khí
 • 415.749.4786
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Proposed

Contact

 • Gregory Nudd
 • Quản Lý Viên Chương Trình Phẩm Chất Không Khí
 • 415.749.4786

Description

The purpose of this rule is to set numeric limits on refinery emissions of greenhouse gases.

Regulation 13 Climate PollutantsN/A
Regulation 13
Rule Name:
Expected Hearing Date:
N/A
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:

The purpose of this regulation is to establish uniform definitions and requirements for regulating emissions of greenhouse gases and related pollutants.

Rule Status:
Conceptual
Contact:
 • Victor Douglas
 • Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí
 • 415.749.4752
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Conceptual

Contact

 • Victor Douglas
 • Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí
 • 415.749.4752

Description

The purpose of this regulation is to establish uniform definitions and requirements for regulating emissions of greenhouse gases and related pollutants.

Regulation 13, Rule 1Significant Methane ReleasesN/A
Regulation 13, Rule 1
Expected Hearing Date:
N/A
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:

The purpose of this rule is to address emissions from large scale methane releases across all sources in the Bay Area.

Rule Status:
N/A
Contact:
N/A
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

N/A

Contact

N/A

Description

The purpose of this rule is to address emissions from large scale methane releases across all sources in the Bay Area.

Regulation 13, Rule 2Organic Material Handling OperationsN/A
Regulation 13, Rule 2
Expected Hearing Date:
N/A
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:

The purpose of this rule is to minimize emissions of methane and volatile organic compounds from facilities processing organic materials.

Rule Status:
Conceptual
Contact:
 • Robert Cave
 • Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp
 • 415.749.5048
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Conceptual

Contact

 • Robert Cave
 • Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp
 • 415.749.5048

Description

The purpose of this rule is to minimize emissions of methane and volatile organic compounds from facilities processing organic materials.

Regulation 13, Rule 3Composting OperationsN/A
Regulation 13, Rule 3
Expected Hearing Date:
N/A
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:
The purpose of this rule is to minimize and control emissions of methane and volatile organic compounds from composting operations.
Rule Status:
Conceptual
Contact:
 • Robert Cave
 • Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp
 • 415.749.5048
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Conceptual

Contact

 • Robert Cave
 • Chuyên Viên Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp
 • 415.749.5048

Description

The purpose of this rule is to minimize and control emissions of methane and volatile organic compounds from composting operations.

Regulation 13, Rule 4Sewage Treatment and Anaerobic DigestionN/A
Regulation 13, Rule 4
Expected Hearing Date:
N/A
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:
The purpose of this rule is to minimize climate pollutant emissions from municipal sewage treatment and anaerobic digester operations.
Rule Status:
Conceptual
Contact:
N/A
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

Conceptual

Contact

N/A

Description

The purpose of this rule is to minimize climate pollutant emissions from municipal sewage treatment and anaerobic digester operations.

Regulation 13, Rule 5Petroleum Refinery Hydrogen PlantsQ4 2021
Regulation 13, Rule 5
Expected Hearing Date:
Q4 2021
Next Upcoming Event:
No upcoming events scheduled.
Watch/Listen:
N/A
Description:
N/A
Rule Status:
N/A
Contact:
 • Victor Douglas
 • Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí
 • 415.749.4752
 

Next Upcoming Event

No upcoming events scheduled.

Watch/Listen

N/A

Rule Status

N/A

Contact

 • Victor Douglas
 • Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí
 • 415.749.4752

Description

N/A

Public Workshops and Materials

View scheduled dates for workshops and hearings on proposed rules. 

Note that as as of June 1, 2017, information regarding rule development regulatory workshops and public hearings will be consolidated onto the individual pages for rules under development that are linked from the table above . The Regulatory Workshops and Public Hearings pages will serve only as a source of archived historical information.

Subscribe to the Rules and Regulations Email List

Sign up to receive updates on the latest Rules and Regulations activities.

Please refer to the Air District’s privacy policy if you have questions about how we use the information you submit.

*
*
*

Contact Us

Gregory Nudd
Quản Lý Viên Chương Trình Phẩm Chất Không Khí

415.749.4786

Victor Douglas
Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí

415.749.4752

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 14/07/2020