Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Liên Lạc với Chúng Tôi

Liên lạc Địa Hạt Không Khí bằng cách gọi điện thoại, gửi fax, gửi thư hoặc tìm chúng tôi trên mạng xã hội.

Địa Hạt Không Khí

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Điện Thoại: (415) 749-4900  | 1-800-HELP-AIR  | 1-800-334-ODOR (6367)

1-877-4NO-BURN (1-877-466-2876)

Fax: (415) 928-8560

Giờ Làm Việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu

8:30 sáng - 5:00 chiều

Hỗ Trợ & Phương Tiện Đáp Ứng cho Người Khuyết Tật

Địa Hạt Không Khí cung cấp các dịch vụ và phương tiện đáp ứng cho người khuyết tật.  Muốn nhận hỗ trợ và yêu cầu phương tiện đáp ứng, vui lòng liên lạc số 415-749- 4951.

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    10/19

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Tuesday,
    10/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 09/11/2015