Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật

Tìm hiểu về Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan đánh giá tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất.

CẬP NHẬT: Ngày 16 tháng 1 năm 2014
Vào ngày 2 tháng 6 năm 2010, Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh đã nhất trí thông qua các ngưỡng (giới hạn) nhằm hỗ trợ việc xem xét các dự án theo Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California. Những Mức ngưỡng này được thiết kế nhằm xây dựng mức độ mà tại đó Địa Hạt tin rằng mức phát thải ô nhiễm không khí sẽ gây tác động môi trường đáng kể theo Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California (CEQA) và những ngưỡng này cũng được đăng tải lệ trang chủ của Địa Hạt Không Khí cũng như được nêu ở trong Hướng Dẫn đã cập nhật CEQA của Địa Hạt Không Khí (Cập Nhật vào tháng 5 năm 2012).

Ngày 5 tháng 3 năm 2012, Tòa Án Cấp Cao Alameda đã ban hành bản án trong đó chỉ ra rằng Địa Hạt Không Khí đã không tuân theo CEQA khi áp dụng các Mức ngưỡng này. Tòa án không xác định xem những Mức ngưỡng này có hợp lệ hay không mà chỉ thông báo rằng việc áp dụng những Mức ngưỡng này là một dự án theo CEQA. Tòa án đã ban hành lệnh yêu cầu Địa Hạt hủy bỏ những Mức ngưỡng này và ngừng việc phổ biến những mức ngưỡng đó cho dân chúng cho đến khi Địa Hạt Không Khí tuân thủ theo đúng CEQA. Địa Hạt Không Khí đã kháng cáo quyết định của Tòa Án Cấp Cao Alamed. Tòa Án Phúc Thẩm California, Quận Phúc Thẩm Đầu Tiên, lại hoàn toàn trái với quyết định của tòa sơ thẩm. Quyết định của Tòa Án Phúc Thẩm cũng đã bị kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao California, thực hiện xem xét hạn chế, và vấn đề này hiện vẫn đang chờ được giải quyết tại Tòa Án Tối Cao California.

Theo quan điểm của lệnh tòa án sơ thẩm mà vẫn đang chờ quyết định chính thức, Địa Hạt Không Khí không còn đề xuất rằng những Mức ngưỡng này được sử dụng như một biện pháp phù hợp chung cho các tác động đến phẩm chất không khí của dự án. Những cơ quan chủ trì sẽ cần phải xác định các mức ngưỡng phẩm chất không khí phù hợp dựa trên các bằng chứng trong hồ sơ. Mặc dù các cơ quan chủ trì có thể dựa vào Hướng Dẫn CEQA cập nhật của Địa Hạt Không Khí (được cập nhật vào tháng 5 năm 2012) để hỗ trợ tính toán lượng phát thải ô nhiễm không khí, thu thập thông tin về tác động của chất gây ô nhiễm không khí đến sức khỏe và xác định các biện pháp giảm thiểu tác động có thể, nhưng Địa Hạt Không Khí được yêu cầu phải hủy bỏ những ngưỡng này và không được đề xuất việc sử dụng những Ngưỡng này như một biện pháp chung cho các tác động đến phẩm chất không khí của dự án. Các cơ quan chủ trì có thể tiếp tục dựa vào Ngưỡng Đáng Kể 1999 của Địa Hạt Không Khí và có thể tiếp tục xác định về mức đáng kể của các tác động đến phẩm chất không khí trong từng dự án dựa trên bằng chứng phù hợp trong hồ sơ đối với dự án đó.

Có nhiều công cụ và tài nguyên sẵn có trên trang mạng này để hỗ trợ quyền tài phán địa phương trong việc áp dụng Hướng Dẫn CEQA của Địa Hạt Không Khí.

Xem Hướng Dẫn CEQA 1999 của Địa Hạt Không Khí.

Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật

Date PostedCEQA GuidelinesRelated DocumentsResourcestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 8 items in 2 pages
08/05/2017CEQA Guidelines May 2017
N/AN/A
08/05/2017
CEQA Guidelines:
CEQA Guidelines May 2017
Related Documents:
N/A
Resources:
N/A
31/05/2012BAAQMD CEQA Guidelines_Final_May 2012
N/ATools & Methodology
31/05/2012
CEQA Guidelines:
BAAQMD CEQA Guidelines_Final_May 2012
Related Documents:
N/A
Resources:
03/05/2010Draft CEQA Guidelines May 2010
CEQA Guidelines Update Changes_May 27 2010 Final Draft


CEQA Comments and Responses from Workshops_May 2010


Summary Table Proposed CEQA TOS May 2010


Proposed TOS Report May 2010
Tools & Methodology
03/05/2010
CEQA Guidelines:
Draft CEQA Guidelines May 2010
Related Documents:
CEQA Guidelines Update Changes_May 27 2010 Final Draft


CEQA Comments and Responses from Workshops_May 2010


Summary Table Proposed CEQA TOS May 2010


Proposed TOS Report May 2010
Resources:
07/12/2009Draft BAAQMD CEQA Guidelines (12/09)
Tracked Revisions to CEQA Guidelines (12/09)


Proposed Thresholds of Significance (12/09)


Potential Revisions to Risk Thresholds (12/09)
N/A
07/12/2009
CEQA Guidelines:
Draft BAAQMD CEQA Guidelines (12/09)
Related Documents:
Tracked Revisions to CEQA Guidelines (12/09)


Proposed Thresholds of Significance (12/09)


Potential Revisions to Risk Thresholds (12/09)
Resources:
N/A
11/11/2009Final Draft CEQA Guidelines (11/09)
Public Review Comments and Responses (11/09)


Proposed CEQA Thresholds of Significance (11/09)
N/A
11/11/2009
CEQA Guidelines:
Final Draft CEQA Guidelines (11/09)
Related Documents:
Public Review Comments and Responses (11/09)


Proposed CEQA Thresholds of Significance (11/09)
Resources:
N/A

Contact Us

Alison Kirk
Nhà Hoạch Định Môi Trường Cao Cấp

415.749.5169

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015