Lịch Thực Hiện Gấp Công Nghệ Trang Bị Thêm Giúp Kiểm Soát Khí Thải Tốt Nhất Sẵn Có (Best Available Retrofit Control Technology, BARCT) Theo Dự Luật Quốc Hội (Assembly Bill, AB) 617 (Được Thông Qua vào ngày 19 tháng 12 năm 2018)

Tìm hiểu thêm về quy trình thông qua Lịch Thực Hiện Gấp BARCT của Air District, là quy định bắt buộc theo Dự Luật Quốc Hội 617 dành cho các cơ sở Thương Mại Phát Thải hiện không áp dụng Công Nghệ Trang Bị Thêm Giúp Kiểm Soát Khí Thải Tốt Nhất Sẵn Có.

Lịch Thực Hiện Gấp Công Nghệ Trang Bị Thêm Giúp Kiểm Soát Khí Thải Tốt Nhất Sẵn Có (Best Available Retrofit Control Technology, BARCT) Theo AB 617 dành cho các Cơ Sở Thương Mại Phát Thải Công Nghiệp được Hội Đồng Quản Trị Air District thông qua tại phiên điều trần công khai vào ngày 19 tháng 12 năm 2018:

Dự Luật Quốc Hội 617

Dự Luật Quốc Hội 617 (AB 617) chỉ thị tiểu bang, có tham vấn với các địa hạt không khí tại địa phương, lựa chọn các cộng đồng bị tích tụ ô nhiễm không khí ở mức cao. Sau khi được chọn, những cộng đồng này sẽ làm việc với các địa hạt không khí tại địa phương về chương trình giảm phát thải cộng đồng và/hoặc chiến dịch giám sát chất lượng không khí. Air District đang nỗ lực thực thi AB 617 thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu thực hiện gấp Công Nghệ Trang Bị Thêm Giúp Kiểm Soát Khí Thải Tốt Nhất Sẵn Có, hay còn gọi BARCT, tại các cơ sở thương mại phát thải.

Lịch Thực Hiện Gấp BARCT Theo AB 617

AB 617 yêu cầu các địa hạt không khí duyệt xét công nghệ kiểm soát khí thải được áp dụng đối với những nguồn gây ô nhiễm không khí tại các cơ sở công nghiệp theo chương trình Thương Mại Phát Thải. Air District đã xác định 19 cơ sở công nghiệp trong số này tại Vùng Vịnh, bao gồm hơn 1,800 nguồn.

Để xử lý các cơ sở hiện không áp dụng BARCT, mỗi địa hạt không khí phải thông qua Lịch Thực Hiện Gấp BARCT trước cuối năm 2018. Air District đã xác định các phân loại nguồn hiện không áp dụng BARCT và lập danh sách sáu kế hoạch lập điều lệ để cân nhắc việc thực hiện giúp giải quyết khí thải vật chất dạng hạt (Particulate Matter, PM), nitơ oxit (Nitric Oxide, NOx), khí hữu cơ phản ứng (Reactive Organic Gases, ROG) và SO2.

Air District đã chấp nhận ý kiến của công chúng về Lịch Thực Hiện Gấp BARCT được đề xuất, Báo Cáo của Nhân Viên và Bản Phác Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Report, EIR) theo Đạo Luật về Chất Lượng Môi Trường California (California Environmental Quality Act, CEQA): 

Nhân viên trình bày các tài liệu đề xuất chính thức về Lịch Thực Hiện Gấp BARCT và phân tích theo CEQA trước Hội Đồng Quản Trị của Air District để xem xét tại phiên điều trần công khai vào ngày 19 tháng 12 năm 2018.

Cuộc Họp và Sự Kiện

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 2 items in 1 pages
19/12/2018Board of Directors Special Meeting Board Agenda
 
19/12/2018
Event Name:
Board of Directors Special Meeting
Date & Time:
Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai
9:00 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3
Agenda:
Board Agenda
Badges:
Other Documents:
Board Minutes
Event Contact:
 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai
9:00 SA - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Listen to streaming MP3

Event Description

N/A

Other Documents

Board Minutes

Event Contact

 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623
24/08/2018CEQA Initial Study Scoping Meeting - Expedited BARCT Implementation ScheduleNot yet available 
24/08/2018
Event Name:
CEQA Initial Study Scoping Meeting - Expedited BARCT Implementation Schedule
Date & Time:
Thứ Sáu, 24 Tháng Tám
2:00 CH - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Not yet available
Badges:
Event Contact:
 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623
Event Description:
CEQA Initial Study Scoping Meeting for AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule
 

Date & Time

Thứ Sáu, 24 Tháng Tám
2:00 CH - 5:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

CEQA Initial Study Scoping Meeting for AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule

Other Documents

AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule CEQA Notice of Preparation/Initial Study


CEQA Scoping Meeting Presentation - Expedited BARCT Implementation Schedule

Event Contact

 • David Joe
 • Assistant Manager
 • 415.749.8623

Tài Liệu và Văn Bản

DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 15 items in 2 pages
18/12/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule Final Staff Report
Final Adoption Documents
18/12/2018
Document:
Type:
Final Adoption Documents
18/12/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule Response to Comments on Staff Report
Final Adoption Documents
18/12/2018
Type:
Final Adoption Documents
18/12/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule CEQA Final Environmental Impact Report
Final Adoption Documents
18/12/2018
Type:
Final Adoption Documents
22/10/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Staff Report
Technical Support Documents
22/10/2018
Document:
Expedited BARCT Implementation Schedule Staff Report
Type:
Technical Support Documents
22/10/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Staff Report - Individual Project Scopes
Technical Support Documents
22/10/2018
Type:
Technical Support Documents
22/10/2018Public Hearing Notice for AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule
Event Notices
22/10/2018
Document:
Type:
Event Notices
22/10/2018AB 617 Expedited BARCT Implementation Schedule CEQA Draft Environmental Impact Report
Technical Support Documents
22/10/2018
Type:
Technical Support Documents
03/09/2018Request for Comments - Expedited BARCT Implementation Schedule Initial Staff Report
Technical Support Documents
03/09/2018
Type:
Technical Support Documents
03/09/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Initial Staff Report
Technical Support Documents
03/09/2018
Document:
Type:
Technical Support Documents
03/09/2018Expedited BARCT Implementation Schedule Initial Staff Report - Individual Project Scopes
Technical Support Documents
03/09/2018
Type:
Technical Support Documents

Contact Us

Victor Douglas
Chuyên Viên Chính Về Phẩm Chất Không Khí

415.749.4752

David Joe
Assistant Manager

415.749.8623

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 14/07/2020