Permits

Giấy Phép cho Động Cơ

Lấy hướng dẫn về đơn xin giấy phép để xin giấy phép vận hành một động cơ đốt trong.

Notifying Permit Applicants of a Regulatory Requirement to Use BACT for Emergency Backup Engines greater than or equal to 1000 BHP
The Air District is notifying permit applicants of achieved-in-practice BACT for large emergency backup engines. This would potentially affect engine permit applications under Air District review by requiring engines meet EPA Tier 4 emissions standards. To view the 3/29/2021 webinar, slides, and FAQs, visit the Workshops and Events web page.

Các hướng dẫn dưới đây áp dụng cho tất cả các động cơ đốt bên trong lớn hơn 50 mã lực mà không được sử dụng để đẩy một chiếc xe cộ. 

Tất cả các đơn tham chiếu dữ liệu dưới đây có sẵn trên trang mạng của Địa Hạt Không Khí. Xin lưu ý mẫu đơn ICE mới cho tất cả các động cơ đốt trong. Mẫu C và Mẫu Diesel có thể không còn được sử dụng cho động cơ.

Vui lòng gửi tất cả các thông tin yêu cầu dưới đây đến các Bộ phận Kỹ thuật của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Bay

Engineering Division
BAAQMD
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoàn tất bất kỳ đơn dữ liệu, xin hãy gọi bộ phận Kỹ thuật tại các số điện thoại ở dưới cùng của trang.

Đơn yêu cầu xin giấy phép

A. Máy động cơ mang tại chỗ vào hoặc trước ngày 17 tháng Năm năm 2000

 • Mẫu Đơn P-101B (1 cho mỗi chỗ). Giấy phép ngày gia hạn sẽ là ngày 15 tháng 4 năm 2017.
 • Mẫu đơn ICE1 (1 cho mỗi động cơ).
 • Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất bao gồm: tiêu thụ nhiên liệu, đánh giá mã lực công sức, tỷ lệ chất phát thải cho NOx, CO, hydrocarbon (VOC) và hạt (PM10).
 • Lệ phí sẽ được lập hoá đơn.
B. Máy động cơ mang tại chỗ sau ngày 17 tháng Năm năm 2000 và trước ngày 1 tháng Chín năm 2001:
 • Mẫu Đơn P-101B (1 cho mỗi chỗ). Giấy phép ngày gia hạn sẽ là ngày 15 tháng 4 năm 2017.
 • Mẫu đơn ICE1 (1 cho mỗi động cơ).
 • Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất bao gồm: tiêu thụ nhiên liệu, đánh giá mã lực công sức, tỷ lệ chất phát thải cho NOx, CO, hydrocarbon (VOC) và hạt (PM10).
 • Hoàn tất Đơn Phân tích sàng lọc rủi ro sức khoẻ Form HRSA2 (1 mỗi điểm chất phát thải).
 • Lệ phí Đơn Động cơ Diesel: $ 1,799 cho mỗi động cơ.
 • Lệ phí Sàng lọc Động cơ Diesel: $782 cho các máy đầu tiên, $330 cho mỗi động cơ tiếp theo.
 • Lệ phí đơn Khí tự nhiên và/hoặc LPG: $1,638 cho mỗi động cơ (không có lệ phí sàng lọc rủi ro).
C. Máy động cơ mang tại chỗ vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín năm 2001:
 • Mẫu Đơn P-101B (1 cho 1 chỗ). Giấy phép ngày gia hạn sẽ là ngày 15 tháng 4 năm 2017.
 • Mẫu đơn ICE1 (1 cho mỗi động cơ).
 • Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất bao gồm: tiêu thụ nhiên liệu, đánh giá mã lực công sức, tỷ lệ chất phát thải cho NOx, CO, hydrocarbon (VOC) và hạt (PM10).
 • Hoàn tất Đơn Phân tích sàng lọc rủi ro sức khoẻ Form HRSA2 (1 mỗi điểm chất phát thải).
 • Lệ phí Đơn xin: Quý vị sẽ được lập hoá đơn cho các lệ phí đơn xin trong quá trình duyệt xét xin cấp giấy phép của Địa Hạt Không Khí.
  Lệ phí đơn xin bao gồm lệ phí nộp đơn, lệ phí ban đầu, và một khoản phí sàng lọc nguy cơ sức khỏe. Những lệ phí đơn xin bổ sung có thể được bao gồm cho động cơ lắp đặt mà không thông qua Địa Hạt Không Khí Thẩm quyền Xây dựng và cho động cơ hoạt động mà không có giấy phép hoạt động của Địa Hạt Không Khí. Vui lòng tham khảo Quy Định 3, Lệ phí. Lệ phí nộp hồ sơ được quy định tại mục 3-302 của Quy Định 3. Các ban đầu, sàng lọc rủi ro, cho phép để hoạt động, và phí thu tiền độc hại được quy định tại Phụ lục B của Quy Định 3.
 • Đối với động cơ lắp đặt trong phạm vi 1,000 feet gần trường học, đạo luật California yêu cầu Địa Hạt Không Khí thông báo cho công chúng.
  Để tuân thủ các yêu cầu này, Địa Hạt Không Khí phân phối hoặc gửi thư Thông báo công cộng. Quý vị sẽ được lập hoá đơn cho một khoản phí tối thiểu là $2,100 để tiến hành một Thông báo công cộng. Nếu chi phí chuẩn bị và phân phối của Địa Hạt Không Khí, Thông báo Công cộng vượt quá số tiền này, quý vị sẽ nhận được một hóa đơn riêng với chi phí bổ sung để trang trải các chi phí. Nếu lệ phí Thông báo Công cộng trả vượt quá chi phí Địa Hạt Không Khí, Địa Hạt Không Khí sẽ hoàn trả lại sự khác biệt.
Lưu ý

 1. Mẫu đơn ICE
  Tất cả các thông tin yêu cầu vào mẫu này phải được hoàn tất hoặc được cung cấp. Rất nhiều thông tin động cơ được yêu cầu trên mẫu đơn có thể được lấy từ các nhà sản xuất động cơ / nhà phân phối.
 2. Mẫu đơn HRSA
  Tất cả các thông tin yêu cầu vào mẫu này phải được hoàn tất hoặc được cung cấp. Nếu bất kỳ thông tin nào thiếu sót, đơn xin có thể không được giải quyết. Đặc biệt lưu ý rằng một bản đồ hiển thị chỗ của quý vị và khu dân cư và các doanh nghiệp xung quanh là bắt buộc.

Contact Us


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 18/12/2019