Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Permits

Hệ Thống Cấp Giấy Phép Trực Tuyến

Permits

Hệ thống cấp giấy phép trực tuyến của Địa Hạt Không Khí cung cấp cho ngành công nghiệp theo quy định khả năng nộp đơn xin giấy phép, gia hạn giấy phép, cập nhật một số thông tin về cơ sở và truy cập các giấy tờ liên quan đến giấy phép. Những chức năng bổ sung và cải tiến sẽ có sau. Mục tiêu của chúng tôi với hệ thống này là để nâng cao hiệu quả, tính chính xác và kinh nghiệm cho khách hàng.

Tôi có hội đủ điều kiện để sử dụng hệ thống?

Hệ thống này sẽ có sẵn cho một số cửa hàng sửa xe, chỗ giặt ủi và các cơ sở pha chế xăng (trạm xăng).

Người có giấy phép hiện tại sẽ được mời để sử dụng hệ thống trong quá trình gia hạn giấy phép.  Đối với người có giấy phép hiện có mà có doanh nghiệp bên ngoài của gia hạn giấy phép (ví dụ, nộp đơn xin giấy phép) và muốn tìm hiểu xem cơ sở của quý vị có hội đủ điều kiện để sử dụng hệ thống, kiểm tra Danh sách Cơ sở Đủ Điều Kiện. Nếu cơ sở hội đủ điều kiện, xin vui lòng  e-mail cho chúng tôi với số Cơ sở của quý vị (nằm trên giấy tờ giấy phép hiện tại của quý vị) để yêu cầu một mã truy cập cơ sở.

Yêu cầu một mã truy cập cơ sở từ Chăm sóc Khách hàng:

Vẫn còn muốn xài những đơn này: Nếu cơ sở của quý vị không hội đủ điều kiện cho các hệ thống cho phép trực tuyến hoặc quý vị muốn tiến hành các cách "lạc hậu" cách, quý vị vẫn có thể gửi đơn cho chúng tôi.

Các tiệm sửa xe mới, tiệm giặt ủi và các cơ sở pha chế xăng (không chuyển quyền sở hữu) có thể đi trực tiếp vào Trang Tài Khoản (Account Page) để đăng ký và bắt đầu quá trình xin phép.

Hệ thống Xin cấp giấy phép Trực tuyến

 Đăng nhập 

Những phúc lợi/chức năng hiện tại là gì?

 • Khách hàng sẽ có những khả năng:
 • Nộp đơn xin giấy phép
 • Gửi Dữ liệu Cập nhật theo các yêu cầu
 • Trả hóa đơn cho đơn xin phép và gia hạn giấy phép
 • Lấy một bản sao của giấy phép
 • Đưa ra 3 địa chỉ liên lạc chỉ định riêng biệt cho cơ sở của quý vị

  • Liên lạc Chủ sở hữu (để nhận hồ sơ xin giấy phép)
  • Liên lạc Người Thợ máy (nhận được yêu cầu Dữ liệu Cập nhật)
  • Liên lạc thanh toán (nhận được hoá đơn đổi mới)
Yêu cầu Thanh toán Trực tuyến
 • Chấp nhận thẻ VISA, MasterCard, và Discover.
 • Thanh toán từng phần của hóa đơn sẽ không được chấp nhận.  Hoá đơn phải được thanh toán đầy đủ.
 • Hoá đơn hơn $5000 không thể thanh toán trực tuyến.  Thanh toán phải bằng ngân phiếu và gửi bằng thư.

Chính sách Trả tiền lại

Nếu quý vị đã trả hơn số tiền và hội đủ điều kiện để hoàn trả lại, xin vui lòng điền thông tin và gửi mẫu đơn Yêu cầu Trả tiền lại.  Yêu cầu phải được gửi bằng email hoặc thư bưu điện.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với Chăm sóc Khách hàng với số cơ sở và số hóa đơn của quý vị.

Chăm sóc Khách hàng

415-749-8665 |
Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Bay
Attn: Refund Request, Permit Help Desk
939 Ellis Street, San Francisco, CA  94109

Chuyển giao Quyền sở hữu

Các yêu cầu để thay đổi quyền sở hữu (tổ chức quyền sở hữu) phải được gửi bằng văn bản.  Xin vui lòng gửi đơn Chuyển giao Quyền sở hữu.  Gửi đơn cùng với tiền thanh toán.

Thông Tin Bổ Sung

Online Permitting System
 Login 

What are the current benefits/functionality of the online permitting system?

Customers have the ability to:

 • Submit permit applications
 • Submit Data Update forms
 • Pay invoices for applications and permit renewals
 • Retrieve copies of permit documents
 • Designate up to 3 separate contacts for a facility
  • Owner contact (receives permit documents)
  • Operator contact (receives Data Update requests)
  • Billing contact (receives renewal invoices)

Online Payment Requirements

 • VISA, MasterCard and Discover are accepted, and will incur an additional 2.95% service fee.
 • eCheck payments from checking and savings accounts are also accepted, and will incur an additional $1.00 service fee.
 • Invoices must be paid in full (no partial payments).
 • Invoices more than $20,000 cannot be paid with a credit card. These payments must be paid either by eCheck or mailed check.
 • Invoices more than $3,000,000 cannot be paid online. These payments must be paid by mailing a check.

Refund Policy

If you made an overpayment, please fill out and submit the Refund Request form. Requests must be submitted by email or mail.

Transfer of Ownership

Requests to change ownership (owning entity) must be submitted in writing and cannot be done online.

 1. Please submit a Transfer of Ownership form.
 2. Mail the form with your payment.

More Information

Need help?

If you have questions, please contact the Online Permitting Help Desk with your facility number and invoice number, if applicable.

Online Permitting Help Desk

415.749.8665 |
Bay Area Air Quality Management District
375 Beale St., Ste. 600, San Francisco, CA 94105

Please do not send the Online Permitting Help Desk any questions on asbestos, renovations, demolitions, job numbers, tank removals, or open burn. Instead, see the specific contact information below.

Contact Us

Quầy Trợ Giúp Về Hệ Thống Giấy Phép Trực Tuyến

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
 • Sunday,
  6/7

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 31/07/2015