Permits

Tín dụng Giảm thiểu Chất Chất Phát Thải Hoán đổi được

Tìm hiểu thêm Chương trình Tín dụng giảm thiểu chất phát thải hoán đổi được bao gồm cách lưu giữ và sử dụng các khoản tín dụng.

Tín Dụng Giảm Thiểu Chất Phát Thải Hoán Đổi Được

Mỗi Quy Định 2, Điều Lệ 9 của Địa Hạt, Tín Dụng Giảm Thiểu Chất Phát Thải Hoán Đổi Được (IERCs) có thể được sử dụng thay cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất phát thải nhất định nằm trong các điều lệ khác của Địa Hạt. Không được sử dụng IERCs thay cho việc tuân thủ Kỹ Thuật Ngăn Giảm Tốt Nhất Có Sẵn (BACT) hay yêu cầu Bù Đắp hoặc bất kỳ giới hạn chất phát thải khả thi nào khác của liên bang như Tiêu chuẩn Hiệu năng Nguồn Mới (NSPS), Tiêu Chuẩn Khí Thải Toàn Quốc đối với Chất Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm (NESHAP), hoặc tiêu chuẩn Kỹ Thuật Kiểm Soát Đạt Mức Tối Đa (MACT).

IERCs chỉ có giá trị trong năm (5) năm, và phải được sử dụng tại cùng địa điểm mà những lần cắt giảm chất phát thải nguyên thủy xảy ra. Chỉ được sử dụng IERCs tại cùng một cơ sở đã tạo ra IERC đó, như một phần của Chương Trình Tuân Thủ Tương Tự (ACP) để tuân thủ tiêu chuẩn khí thải NOx của một điều lệ trong Quy Định 9, hoặc điều kiện giấy phép trên căn bản trên một điều lệ như vậy. Tín dụng (bằng tấn) được tích luỹ tăng theo từng năm một, và có thể tích luỹ các khoản cắt giảm chất phát thải lên đến ba năm theo một đơn xin tích luỹ IERC duy nhất.

Làm cách nào Tích Luỹ Tín Dụng Giảm Thiểu Chất Phát Thải Hoán Đổi Được

IERCs được tích luỹ trong những giai đoạn phát sinh tín dụng kín đáo đến tối đa một năm. Có thể nộp đơn xin tích luỹ IERC trước khi cắt giảm chất phát thải xảy ra, hoặc sau khi xảy ra cắt giảm đó. Giai đoạn phát sinh tín dụng ban đầu không được vượt quá 30 tháng trước khi đệ trình đơn xin tích luỹ IERC hoàn chỉnh đầu tiên cho một hoạt động cắt giảm chất phát thải cụ thể.

Việc nộp một đơn xin tích luỹ bao gồm:

 • 1. Mẫu Đơn Xin Tín Dụng Giảm Thiểu Chất Phát Thải (Tích Luỹ). Mẫu đơn P-401 ;
 • 2. Một Thông Tin Môi Trường CEQA Mẫu Phụ Lục H;
 • 3. Thanh toán lệ phí thích ứng. Xem Quy Định 3 của Địa Hạt Không Khí trong phần Tích Luỹ.
 • 4. Một thư giải thích ghi rõ nguồn ô nhiễm đã tạo ra hoặc sẽ tạo ra các IERCs, và làm thế nào đạt được việc cắt giảm chất phát thải.
 • 5. Giấy tờ xác nhận cắt giảm chất phát thải (chẳng hạn như số liệu theo dõi chất phát thải, kết quả kiểm tra nguồn ô nhiễm, nhật ký điều hành, hồ sơ mua bán vật liệu, thông lượng sản phẩm và hồ sơ sử dụng nhiên liệu).

Làm cách nào Sử Dụng Tín Dụng Giảm Thiểu Chất Phát Thải Hoán Đổi Được

Để sử dụng IERCs, quý vị phải nộp một đề xuất ACP. Kế hoạch đó phải được Địa Hạt Không Khí chấp thuận trước khi sử dụng IERCs. ACPs có hiệu lực trong một năm và phải được gia hạn hàng năm.

Việc nộp một đề xuất ACP bao gồm:

 • 1. Một thư giải thích và mô tả dự án chỉ ra rằng quý vị đang yêu cầu một IERC ACP.
  • a. Mô tả (các) nguồn ô nhiễm và (các) điều lệ thích ứng của Địa Hạt mà theo đó quý vị muốn sử dụng IERCs thay cho việc tuân thủ trực tiếp (các) điều lệ.
  • b. Chỉ ra bao nhiêu tấn IERCs quý vị dự trù sẽ sử dụng trong giai đoạn kế hoạch tuân thủ (lên đến một năm).
  • c. Xác minh rằng quý vị có đủ IERCs để trang trải việc sử dụng, trong đó có một bổ sung phụ phí 10% lợi ích môi trường.
 • 2. Một Thông Tin Môi Trường CEQA Mẫu Phụ lục H.
 • 3. Thanh toán lệ phí thích ứng. Xem Quy Định 3 của Địa Hạt Không Khí trong phần Tích Luỹ.
 • 4. Tính toán sử dụng IERC dự trù cho thấy chất phát thải thực tế sẽ được xác định như thế nào để định lượng khoản IERCs cần thiết trong giai đoạn ACP.

Contact Us

Anne Werth
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Bậc I

415.749.8672

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 24/08/2020