Permits

Thay Đổi Quy Định Về Giấy Phép

Tìm hiểu Quy Định Về Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí và các đề nghị thay đổi đối với điều lệ lựa chọn theo quy định này.

The Air District is evaluating potential changes to Rules 2-1 and 2-5. For more information, please visit the Regulation 2 Amendments web page.

The Permits Regulation describes the requirements for permits issued by the Air District. These permitting programs protect public health by limiting air pollutants such as precursor organic compounds (POC), non-precursor organic compounds (NPOC), particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), lead (Pb), toxic air contaminants, and greenhouse gases.

The Air District’s Permitting Rules, Regulations 2-1, 2-2, 2-4 and 2-6, were adopted by the Board of Directors at a public hearing on December 6, 2018.

Public Hearing on Proposed Changes to the Permits Regulation - NOTE REVISED PROPOSAL AND NEW DECEMBER 6, 2017, PUBLIC HEARING DATE

The Air District is proposing revisions to Regulations 2-1, 2-2, 2-4, and 2-6. The proposed revisions affect two Air District permitting programs:

  • The "New Source Review" or NSR, program, which requires permits and stringent emission control requirements for the installation or modification of stationary air pollution sources or equipment; and
  • The "Title V" program, which requires Major Facilities to obtain operating permits.

The proposed revisions include the following changes:

  • Revisions to the NSR program to address a number of specific "deficiencies" identified by U.S. EPA in its limited approval/disapproval of Regulations 2-1 and 2-2, published in the Federal Register on August 1, 2016, and in its proposed conditional approval of Regulation 2-4, published on September 14, 2017. These revisions are necessary to allow EPA to fully approve the Air District’s regulations under the Clean Air Act.
  • Certain other revisions identified by Air District staff to ensure that the regulations effectively implement the most recent amendments adopted in 2012; and
  • Changes to the Air District’s NSR and Title V regulations to make them consistent with U.S. Supreme Court’s ruling in Utility Air Regulatory Group v. EPA (134 S.Ct. 2427 (2014)), which interpreted several relevant provisions of the federal Clean Air Act regarding the Act’s NSR and Title V program requirements.

The Air District’s Board of Directors will hold a public hearing on Wednesday, December 6, 2017, commencing at 9:45 a.m., to consider adoption of the proposed amendments along with a Negative Declaration under the California Environmental Quality Act. Further information, including drafts of the proposed revisions and Negative Declaration and related documents, can be found at the links below.

The proposed amendments that will be considered on December 6, 2017, are a revised version of proposed amendments that the Air District published in August of 2017, which were originally scheduled to be considered by the Board of Directors on October 18, 2017.

The further revisions made since the August proposal was published include (i) minor revisions to the Air District’s emissions banking provisions in Regulation 2, Rule 4, to address certain deficiencies identified by EPA Region 9 on September 14, 2017; and (ii) additional revisions to the procedures by which the Air District makes its annual demonstration that the “offsets” requirements in the District’s NSR program are at least as stringent as what EPA’s federal regulations require. These further revisions are explained in more detail in the Staff Report and related documents (see links below).

The Air District will consider all comments received on the earlier version of the proposed amendments, in addition to comments on the current version. Members of the public do not need to re-submit any comments they submitted on the earlier version.

DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
12/10/2017General Requirements


Emissions Banking


New Source Review


Major Facility Review
Public Hearing Notice - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Staff Report - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Redline Version


Response to Workshop Comments Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


CEQA Initial Study - Reg 2 Amendments - October 2017


Proposed Negative Declaration - Reg 2 Amendments - October 2017


Socioeconomic Impact Analysis Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


Response to Comments


Comments from 350 Bay Area 9-25-17


Comments from 350 Bay Area 10-6-17


Comments from CalTrans 9-25-17


Comments from Charles Davidson 10-06-17


Comments from Western States Petroleum Association 9-25-17


Comments from West Marin Standing Together 10-06-17


SO2 Precursor Demonstration - Final Report
12/11/2017N/A
12/10/2017
Regulation:
General Requirements


Emissions Banking


New Source Review


Major Facility Review
Documents:
Public Hearing Notice - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Staff Report - Proposed Amendments to Reg 2 - October 2017


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-1 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-2 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-4 - Redline Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Clean Version


Proposed Amendments to Reg 2-6 - Redline Version


Response to Workshop Comments Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


CEQA Initial Study - Reg 2 Amendments - October 2017


Proposed Negative Declaration - Reg 2 Amendments - October 2017


Socioeconomic Impact Analysis Proposed Amendments to Reg 2 October 2017


Response to Comments


Comments from 350 Bay Area 9-25-17


Comments from 350 Bay Area 10-6-17


Comments from CalTrans 9-25-17


Comments from Charles Davidson 10-06-17


Comments from Western States Petroleum Association 9-25-17


Comments from West Marin Standing Together 10-06-17


SO2 Precursor Demonstration - Final Report
Comments Due:
12/11/2017
Contact:
N/A

Vui lòng thay thế bản MẪU này bằng bản thực thụ dành cho đoạn nội dung này.

DateRegulationDocumentsComments DueContacttable-mobile-only-column
10/05/2017General Requirements


New Source Review


Major Facility Review
Workshop Notice


Draft Amendments to Rule 2-1


Draft Amendments to Rule 2-2


Draft Amendments to Rule 2-6


Workshop Report


Comments from 350 Bay Area


Comments from American Fuel & Petrochemical Manufacturers


Comments from Bay Area Clean Water Agencies


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from Chevron


Comments from Susan K. Gustofson, P.E.


Comments from Phillips 66


Comments from Tesoro Refining & Marketing Company LLC


Comments from Valero Refining Company


Comments from Western States Petroleum Association
25/06/2017N/A
10/05/2017
Regulation:
General Requirements


New Source Review


Major Facility Review
Documents:
Workshop Notice


Draft Amendments to Rule 2-1


Draft Amendments to Rule 2-2


Draft Amendments to Rule 2-6


Workshop Report


Comments from 350 Bay Area


Comments from American Fuel & Petrochemical Manufacturers


Comments from Bay Area Clean Water Agencies


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from Chevron


Comments from Susan K. Gustofson, P.E.


Comments from Phillips 66


Comments from Tesoro Refining & Marketing Company LLC


Comments from Valero Refining Company


Comments from Western States Petroleum Association
Comments Due:
25/06/2017
Contact:
N/A

Quy Định về Giấy Phép mô tả các điều kiện ban hành giấy phép của Địa Hạt Không Khí. Các chương trình cấp giấy phép này bảo vệ sức khoẻ cộng đồng bằng cách hạn chế các chất ô nhiễm không khí như các hợp chất hữu cơ quang hoá (POC), các hợp chất hữu cơ phi quang hoá (NPOC), vật chất dạng hạt (PM), nitơ đioxyt (NO2), cacbon monoxide (CO), lưu huỳnh đoxyt (SO2), chì (Pb), chất lan nhiễm không khí độc hại, và các khí nhà kính.

Thay đổi Quy Định về Giấy Phép

Vào tháng 12 năm 2012, Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí đã thông qua những thay đổi đối với các điều lệ sau đây. Ba điều lệ được hiệu đính đầu tiên không có hiệu lực cho đến khi được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ phê chuẩn:

Cơ quan EPA Hoa Kỳ sẽ công bố một thông báo trong Danh Bạ Liên Bang khi phê duyệt các sửa đổi này, cùng với ngày hiệu lực.

Mục đích của những thay đổi này là để:

  • Bao gồm các điều kiện mới của EPA đối với vật chất dạng hạt và khí nhà kính trong các chương trình cấp giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới và Xét Duyệt Cơ Sở Lớn/Tiêu Đề V.
  • Giúp Địa Hạt Không Khí có được một chương trình cấp giấy phép để Phòng Chống Suy Giảm Đáng Kể, bao gồm các điều kiện mới đối với oxit nitơ.
  • Gia tăng sự minh bạch và hữu ích về điều lệ của Địa Hạt Không Khí đối với việc cấp giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới và Xét Duyệt Cơ Sở Lớn / Tiêu Đề V.
  • Áp dụng các điều kiện mới, khắt khe hơn đối với vật chất dạng hạt và giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới.

Tài Liệu

Bảng dưới đây có các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi Quy Định về Giấy Phép, trong đó bao gồm dự thảo sửa đổi, dự thảo báo cáo, thông báo công cộng, bình luận, và tài liệu hội thảo.

Dự Thảo Sửa Đổi Quy Định 2 - THÔNG QUA

DateDocumentstable-mobile-only-column
26/10/2012Response to Comments on Final Proposed Amendments


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from California Energy Commission


Comments from Calpine Corporation


Comments from Communities for a Better Environment


Comments from US Environmental Protection Agency


Comments from Pacific Gas & Electric


Comments from Valero Refinery


Comments from Western States Petroleum Association
26/10/2012
Documents:
Response to Comments on Final Proposed Amendments


Comments from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments from California Energy Commission


Comments from Calpine Corporation


Comments from Communities for a Better Environment


Comments from US Environmental Protection Agency


Comments from Pacific Gas & Electric


Comments from Valero Refinery


Comments from Western States Petroleum Association

Điều trần công cộng

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
26/09/2012Notice of Public Hearing
Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Redline


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Redline Version


Final Staff Report – September 26, 2012


CAA 110(l) Exemption Analysis
26/09/2012
Notices:
Notice of Public Hearing
Documents:
Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-1, Redline


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-2, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-4, Redline Version


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Clean Copy


Final Proposed Amendments to Reg. 2-6, Redline Version


Final Staff Report – September 26, 2012


CAA 110(l) Exemption Analysis

Đề nghị Sửa đổi và Giấy tờ

Sau khi xem xét các ý kiến nhận xét, những đề nghị các quy tắc và các giấy tờ hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
06/09/2012Notice of Completion
Draft Environmental Impact Report - Table of Contents


Draft Environmental Impact Report - Chapter 1


Draft Environmental Impact Report - Chapter 2


Draft Environmental Impact Report - Chapter 3


Draft Environmental Impact Report - Chapter 4


Draft Environmental Impact Report - Chapter 5


Appendix A: Notice of Preparation and Initial Study


Notice of Preparation of Draft Environmental Impact Report


Initial Study for CEQA


Appendix B: Proposed Rule Amendments


Proposed Amendments to Regulation 2-1 (Clean Copy)


Proposed Amendements to Regulation 2-1 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Redline Copy)
06/09/2012
Notices:
Notice of Completion
Documents:
Draft Environmental Impact Report - Table of Contents


Draft Environmental Impact Report - Chapter 1


Draft Environmental Impact Report - Chapter 2


Draft Environmental Impact Report - Chapter 3


Draft Environmental Impact Report - Chapter 4


Draft Environmental Impact Report - Chapter 5


Appendix A: Notice of Preparation and Initial Study


Notice of Preparation of Draft Environmental Impact Report


Initial Study for CEQA


Appendix B: Proposed Rule Amendments


Proposed Amendments to Regulation 2-1 (Clean Copy)


Proposed Amendements to Regulation 2-1 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-2 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-4 (Redline Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Clean Copy)


Proposed Amendments to Regulation 2-6 (Redline Copy)

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi cân nhắc các ý kiến nhận xét, những quy tắc đề nghị và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

DateDocumentstable-mobile-only-column
25/06/2012District Responses to Industry Comments on 2nd Draft of Proposed Amendments


Comments on the 2nd Draft from Calpine Corporation


Comments on the 2nd Draft from California Council for Environmental and Economic Balance


Comments on the 2nd Draft from Western States Petroleum Association
26/07/2012District Responses to EPA Comments on 2nd Draft of Reg 2 Proposed Amendments


EPA Comments on 2nd Draft
26/07/2012
Documents:
District Responses to EPA Comments on 2nd Draft of Reg 2 Proposed Amendments


EPA Comments on 2nd Draft

Public Workshop And Workgroup Meetings

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
10/07/2012Power Point Slides - CEQA Scoping Meeting - July 10, 2012


Notice of Preparation of Draft Environmental Impact Report
Initial Study for CEQA
10/07/2012
Notices:
Documents:
Initial Study for CEQA

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi xem xét các góp ý nhận được, các điều lệ đề xuất và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Tài Liệu

DateDocumentstable-mobile-only-column
02/03/2012Avogadro Comments


Citizens for a Better Environment Comments


- CBE Attachment 1


- CBE Attachment 2


- CBE Attachment 3


- CBE Attachment 4


- CBE Attachment 5


- CBE Attachment 6


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Lawrence Livermore National Laboratory Comments


Tesoro Refinery Comments


Valero Refinery Comments


Western States Petroleum Association Comments
02/03/2012
Documents:
Avogadro Comments


Citizens for a Better Environment Comments


- CBE Attachment 1


- CBE Attachment 2


- CBE Attachment 3


- CBE Attachment 4


- CBE Attachment 5


- CBE Attachment 6


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Lawrence Livermore National Laboratory Comments


Tesoro Refinery Comments


Valero Refinery Comments


Western States Petroleum Association Comments
22/03/2012Bay Area Environmental Health Collaborative Comments


Bay Localized Comments


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Calpine Corporation Comments


PG&E Comments


Shell Refinery Comments


United Airlines Comments


Western States Petroleum Association Comments
22/03/2012
Documents:
Bay Area Environmental Health Collaborative Comments


Bay Localized Comments


California Council for Environmental and Economic Balance Comments


Calpine Corporation Comments


PG&E Comments


Shell Refinery Comments


United Airlines Comments


Western States Petroleum Association Comments

Hội thảo Công cộng Và Cuộc họp Nhóm Làm việc

 

DateNoticesDocumentstable-mobile-only-column
22/02/2012Workshop Notice


Workshop Flyer
Workshop Report


Rule 2-1 Draft Amendments Summary


Rule 2-2 Draft Amendments Summary


Rule 2-4 Draft Amendments Summary


Rule 2-6 Draft Amendments Summary


Draft Amendments to Rule 2-1: Permits


Draft Amendments to Rule 2-2: New Source Review


Draft Amendments to Rule 2-2, Clean Version


Draft Amendments to Rule 2-4: Emissions Banking


Draft Amendments to Rule 2-6: Major Facility Review
22/02/2012
Notices:
Workshop Notice


Workshop Flyer
Documents:
Workshop Report


Rule 2-1 Draft Amendments Summary


Rule 2-2 Draft Amendments Summary


Rule 2-4 Draft Amendments Summary


Rule 2-6 Draft Amendments Summary


Draft Amendments to Rule 2-1: Permits


Draft Amendments to Rule 2-2: New Source Review


Draft Amendments to Rule 2-2, Clean Version


Draft Amendments to Rule 2-4: Emissions Banking


Draft Amendments to Rule 2-6: Major Facility Review
08/03/2012Technical Workgroup Meeting Notice
N/A
08/03/2012
Notices:
Technical Workgroup Meeting Notice
Documents:
N/A

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi cân nhắc các ý kiến nhận xét, những quy tắc đề nghị và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

 

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 31/01/2016